Công văn 5460/TCT-CS

Công văn số 5460/TCT-CS về việc hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5460/TCT-CS hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5460/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH LNS.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06LNS/VP ngày 22/11/2007 của Công ty TNHH LNS đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc lập hoá đơn GTGT và kê khai khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục VI, Phần B Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: ''Tổ chức, cá nhân khi bán trao đổi hàng hoá, dich vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Thời Điểm lập hoá đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các Khoản thu tiền phát sinh theo quy định''.

Tại Điểm 1.2.c, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: ''Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dich vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời Điểm kê khai của tháng phát sinh''.

Tại Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: ''Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật ''.

Căn cứ các hướng dẫn trên, việc lập hoá đơn GTGT, kê khai khấu trừ thuế GTGT của các bên tham gia Hợp đồng mua bán sắt thép trả chân như phản ánh tại công văn số 06LNS/VP ngày 22/11/2007 của Công ty TNHH LNS được xử lý như sau: Do việc bán hàng trả chậm sau khi thanh toán đủ tiền hàng Bên bán mới xuất hoá đơn GTGT của hàng hoá đã bán liên quan đến trách nhiệm của cả bên mua và bên bán nên:

Đối với Bên Bán hàng: Do vi phạm việc không kịp thời lập hoá đơn GTGT cho số hàng hoá đã giao cho người mua nên bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn;

Đối với Bên mua hàng (Công ty TNHH LNS):

Được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn GTGT do các Bên bán hàng giao cho sau khi Công ty TNHH LNS tiêu thụ số hàng hoá mua trả chậm và thực hiện thanh toán tiền theo hợp đồng nếu hoá đơn đó phát sinh trong tháng hoặc phát sinh trong các tháng trước chưa kê khai kịp nhưng thời gian tối đa không quá 03 tháng kể từ thời Điểm kê khai của tháng phát sinh.

Việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời Điểm kê khai của tháng phát sinh không phụ thuộc theo năm Tài chính, vì việc xác định năm Tài chính chỉ liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH LNS biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5460/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5460/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2007
Ngày hiệu lực 31/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5460/TCT-CS hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5460/TCT-CS hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5460/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 31/12/2007
Ngày hiệu lực 31/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5460/TCT-CS hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 5460/TCT-CS hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

  • 31/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực