Công văn 5469/BNV-TCBC

Công văn 5469/BNV-TCBC năm 2014 thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó của Bộ, ngành và số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5469/BNV-TCBC 2014 số lượng cấp phó của Bộ ngành tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ ngành


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5469/BNV-TCBC
V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

 

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổng cục và tổ chức tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các t chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi chung là Bộ, ngành) thực hiện đúng các quy định của pháp luật về số lượng cấp phó của Bộ, ngành và số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó, đề nghị Bộ, ngành thực hiện đng bộ các giải pháp sau:

- Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nguyên tắc Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm Thủ trưởng cơ quan cấp dưới.

- Kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chỉ b nhiệm cp phó khi còn chỉ tiêu v s lượng cp phó trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định phải báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh và tự điều chỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Bộ, ngành nghiên cứu và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban Cán sự đảng Chính phủ (để b/c);
-
Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
-
Ban Công tác đại biểu - UBTVQH (để b/c);
-
Bộ trưng (để b/c);
-
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
-
Lưu: VT, TCBC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5469/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5469/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5469/BNV-TCBC 2014 số lượng cấp phó của Bộ ngành tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5469/BNV-TCBC 2014 số lượng cấp phó của Bộ ngành tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ ngành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5469/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5469/BNV-TCBC 2014 số lượng cấp phó của Bộ ngành tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ ngành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5469/BNV-TCBC 2014 số lượng cấp phó của Bộ ngành tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ ngành

           • 22/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực