Công văn 550TCT/DNNN

Công văn số 550 TCT/DNNN ngày 4/03/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Nội dung toàn văn Công văn 550 TCT/DNNN khấu trừ thuế GTGT đầu vào


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 550 TCT/DNNN
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Bình Dương
 - Công ty TNHH S.C. John Son & Son
 - Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/03-02/CV ngày 16/10/2003 của Công ty TNHH S.C. John Son & Son, công văn số 2410/FN 2003 của Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam v/v xin được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dịch vụ quảng cáo, khuyến mãi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 28/1998/NĐ-CP">89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, thì: thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ.

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Mục II  Thông tư số 28/1998/NĐ-CP">175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, thì: “... Đối với hàng hoá dùng để khuyến mại, tiếp thị, quảng cáo không tính thuế giá trị gia tăng đầu ra thì chỉ được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của số hàng hoá này tương ứng với giá trị hàng hoá khuyến mại, quảng cáo tính trong Khoản chi phí khác tương ứng với tỷ lệ (%) so với tổng chi phí hợp lý tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối với doanh nghiệp.”

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.b.11, Mục I, phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì: chi phí quảng cáo,tiếp thị, khuyến mại gắn với kết quả kinh doanh, không vượt mức khống chế quy định theo tỷ lệ (%) đối với doanh nghiệp theo quy định. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại bao gồm cả giá trị hàng hoá, dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp năm 1999, 2000 Công ty có sử dụng hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo,tiếp thị cho khách hàng (có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định) không tính thuế giá trị gia tăng đầu ra, thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ này chỉ được tính khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo tính trong Khoản chi phí tương ứng với tỷ lệ (%) so với tổng chi phí hợp lý tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối với Công ty.

Riêng trường hợp Công ty mua dịch vụ quảng cáo trên truyền hình, báo chí để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào nếu có đầy đủ chứng từ hoá đơn hợp pháp theo quy định. Hoạt động quảng cáo trên truyền hình, báo chí của doanh nghiệp thuộc chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại sẽ phải được khống chế khi xác định chi phí hợp lý, hợp lệ để tính thuế TBDN theo hướng dẫn tại Điểm 3.b.11, Mục I, phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC nêu trên.

Trên đây là những hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị cho khách hàng và dịch vụ mua quảng cáo trên truyền hình, báo chí năm 1999, 2000. Quy định này chỉ áp dụng trong thời gian có hiệu lực của Thông tư số28/1998/NĐ-CP">175/1998/TT-BTC nêu trên. Từ 1/1/2001 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và công văn số 2519 TCT/NV5 ngày 4/7/2002 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT của hàng hoá mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNH S.C. John Son & Son và Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 550TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 550TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2004
Ngày hiệu lực 04/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 550TCT/DNNN

Lược đồ Công văn 550 TCT/DNNN khấu trừ thuế GTGT đầu vào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 550 TCT/DNNN khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 550TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 04/03/2004
Ngày hiệu lực 04/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 550 TCT/DNNN khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Lịch sử hiệu lực Công văn 550 TCT/DNNN khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  • 04/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực