Công văn 5548/VP-THCB

Nội dung toàn văn Công văn 5548/VP-THCB 2023 thực hiện hoạt động Công báo theo quy định Văn phòng Ủy ban Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5548/VP-THCB
V/v phối hợp thực hiện hoạt động Công báo theo quy định

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- Sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Thực hiện Công văn số 2882/VPCP-TTĐT ngày 25/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy định về Công báo.

Đ thực hiện hoạt động Công báo của thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giá trị khai thác (văn bản đng Công báo có giá trị như văn bản gốc theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ) và sử dụng hiệu quả Công báo nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công báo thành phố Hà Nội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn phòng UBND Thành phố đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công tác tuyên truyền

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và người dân, tổ chức trên địa bàn biết khai thác, sử dụng có hiệu quả Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (địa chỉ Congbao.chinhphu.vn), Công báo điện tử thành phố Hà Nội trên Cổng thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội (địa chỉ thudo.gov.vn).

- Tổ chức gắn đường dẫn khai thác đến Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công báo thành phố Hà Nội trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện gửi văn bản đăng Công báo của thành phố Hà Nội

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và tình hình thực hiện hoạt động Công báo của thành phố Hà Nội hiện nay; đề nghị các các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của Thành phố theo hướng dẫn như sau:

- Danh mục văn bn pháp luật của Thành phố yêu cầu đăng Công báo gm:

(1) Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành.

(2) Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền của Thành phố xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.

(3) Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành.

(4) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, quy định hết hiệu lực thi hành do cấp có thẩm quyền lập.

(5) Văn bản pháp luật khác do HĐND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành có phạm vi và đối tượng tác động rộng trong thành phố Hà Nội (Ví dụ: quyết định thành lập, thành lập lại, giải th các cơ quan, đơn vị; quy định, quy chế hoạt động các tổ chức, đơn vị; quy định, quy chế qun lý, vận hành các hệ thng; tiêu chun, định mức, định mức kinh tế - kỹ thuật các lĩnh vực; danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính;...).

- Trách nhiệm đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản pháp luật đăng Công báo:

+ Th thức trình bày văn bản đăng Công báo: Tại phần “Nơi nhận” của văn bản ghi rõ “Công báo Thành phố”.

+ Thực hiện đính kèm bản điện tử của dự thảo văn bản pháp luật (dưới định dạng văn bản: “.doc”, “.xls) khi phát hành văn bản của cơ quan, đơn vị trên Hệ thng Quản lý văn bản và Điều hành tập trung Thành phố gửi trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản trên môi trường điện tử theo quy định.

3. Đăng ký khai thác, sử dụng tài liệu điện tử Công báo của Thành phố

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử Công báo của Thành phố đ phục vụ cầu khai thác, sử dụng, đề nghị liên hệ về Văn phòng UBND Thành phố (Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố) đ được hỗ trợ.

Đầu mối liên hệ hỗ trợ: Bà Nguyn Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố; số điện thoại 0945313333.

Văn phòng UBND Thành phố mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị đ hoạt động Công báo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CHính phủ; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố; (để báo cáo)
- VPUB: CVP, các PCVP; các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, THCB.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Cù Ngọc Trang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5548/VP-THCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5548/VP-THCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(26/05/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5548/VP-THCB

Lược đồ Công văn 5548/VP-THCB 2023 thực hiện hoạt động Công báo theo quy định Văn phòng Ủy ban Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5548/VP-THCB 2023 thực hiện hoạt động Công báo theo quy định Văn phòng Ủy ban Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5548/VP-THCB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người ký***
        Ngày ban hành23/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (26/05/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5548/VP-THCB 2023 thực hiện hoạt động Công báo theo quy định Văn phòng Ủy ban Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5548/VP-THCB 2023 thực hiện hoạt động Công báo theo quy định Văn phòng Ủy ban Hà Nội

              • 23/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực