Công văn 5551/TCT-CS

Công văn 5551/TCT-CS năm 2017 về xuất gộp hóa đơn cho đối tượng khách lẻ, không phải là tổ chức do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5551/TCT-CS 2017 quy định xuất gộp hóa đơn cho khách lẻ không phải là tổ chức


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5551/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hương;
- Công ty TNHH Sản xuất TM& DV Cường Thịnh Dũng.
(Đ/c: 172 Ba cu, Phường 3, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 11803/VPCP-ĐMDN ngày 3/11/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Công ty TNHH SXTM&DV Cường Thịnh Dũng về việc xuất gộp hóa đơn cho đối tượng khách lẻ, không phải là tổ chức. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 và Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“Điều 4. Loại, hình thức và nội dung hóa đơn

...2. Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;...

Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

2. Hàng hóa, dịch vụ bán không phải lập hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều này được theo dõi trên bảng kê.

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn ghi số tiền bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua tại cuống, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tên người mua trong hóa đơn này được ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Tại Điều 14 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau:

Điều 14. Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh (người bán);

- Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc cơ sở kinh doanh (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng);

- Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

- Tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn.

- Hóa đơn in từ máy tính tiền phải giao cho khách hàng.

- Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải được chuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì Công ty phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng nghiên cứu đăng ký áp dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền hoặc áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Bà Nguyễn Thị Xuân Hương và Công ty TNHH Sản xuất TM& DV Cường Thịnh Dũng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trường Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (đề biết);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (để biết);
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5551/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5551/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/12/2017
Ngày hiệu lực 01/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5551/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5551/TCT-CS 2017 quy định xuất gộp hóa đơn cho khách lẻ không phải là tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5551/TCT-CS 2017 quy định xuất gộp hóa đơn cho khách lẻ không phải là tổ chức
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5551/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 01/12/2017
Ngày hiệu lực 01/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 5551/TCT-CS 2017 quy định xuất gộp hóa đơn cho khách lẻ không phải là tổ chức

Lịch sử hiệu lực Công văn 5551/TCT-CS 2017 quy định xuất gộp hóa đơn cho khách lẻ không phải là tổ chức

  • 01/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực