Công văn 56/GDĐT-TC

Công văn số 56/GDĐT-TC về việc hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56/GDĐT-TC hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 56/GDĐT-TC
Về hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT,
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc,.
- Trưởng phòng GD Q-H.

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 và Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2007;
Sau khi xem xét, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cách xếp lương cho các viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo như sau :

1/ Tiêu chí xem xét bổ nhiệm ngạch: viên chức trước khi tuyển dụng đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục;

- Có đóng BHXH liên tục ( Viên chức đóng BHXH gián đoạn dưới 6 tháng được tính từ thời điểm bắt đầu tham gia đến khi ngưng tham gia BHXH, trừ số tháng gián đoạn. Viên chức đóng BHXH gián đoạn trên 6 tháng tính từ thời điểm bắt đầu công tác lần sau).

- Công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng (Giáo viên đã từng tham gia giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, đúng bậc học được tuyển dụng).

- Mức lương tham gia bảo hiểm xã hội tương đương bậc 1 của ngạch đang xét.

2/ Mức lương bổ nhiệm :

* Giáo viên hợp đồng giảng dạy tại các trường hệ bán công, nay trường chuyển sang hệ công lập tự chủ tài chính; đóng BHXH liên tục đến ngày 31/8/2007 :

- Viên chức loại A0, A1:

+ Viên chức có thời gian công tác dưới 12 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công tác trên 24 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng, đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 01 năm trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng : cứ 36 tháng công tác được xếp 1 bậc lương, mốc hưởng kể từ ngày được tuyển dụng, mốc thời gian nâng lương lần sau có trừ 12 tháng thử việc.

VD : Bà Nguyễn Thị A, tốt nghiệp ĐHSP chuyên ngành Anh văn, hợp đồng tại trường THPT Nguyễn An Ninh từ ngày 01/12/2001, đóng BHXH liên tục đến 31/8/2007 giảng day môn Anh văn; được tuyển dụng 01/9/2007 giáo viên trung học môn Anh, lương bổ nhiệm 15.113, loại A 1, bậc 1, hệ số 2.34, mốc hưởng kể từ ngày 01/9/2007, mốc nâng lương lần sau kể từ ngày 01/12/2005.

- Viên chức loại B:

+ Viên chức có thời gian công tác dưới 6 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công tác trên 12 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng, đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 06 tháng trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng : cứ 24 tháng công tác được xếp 1 bậc lương, mốc hưởng kể từ ngày được tuyển dụng, mốc thời gian nâng lương lần sau có trừ 06 tháng thử việc

VD : Bà Nguyễn Thị B, tốt nghiệp THSP chuyên ngành tiểu học, , hợp đồng tại trường Tiểu học BC tại quận 5, từ ngày 01/12/2001, đóng BHXH liên tục đến 31/8/2007 giảng day tiểu học; được tuyển dụng 01/9/2007 giáo viên tiểu học, lương bổ nhiệm 15.114, loại A 1, bậc 2, hệ số 2.10, mốc hưởng kể từ ngày 01/9/2007, mốc nâng lương lần sau kể từ ngày 01/6/2006.

* Giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục khác trong, ngoài thành phố:

- Viên chức loại A0, A1:

+ Viên chức có thời gian công tác dưới 12 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công tác trên 24 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng, đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 01 năm trở lên đến dưới 4năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 4 năm trở lên đến dưới 8 năm , công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 2, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 08 năm trở lên đến dưới 12 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 3, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 12 năm trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 4, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

- Viên chức loại B:

+ Viên chức có thời gian công tác dưới 6 tháng không được xem xét bổ nhiệm ngạch.

+ Viên chức có thời gian công tác trên 12 tháng nhưng công việc đảm nhiệm không đúng với công việc được tuyển dụng, đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1 (làm giám thị, nhân viên thiết bị, thí nghiệm…) mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 01 năm trở lên đến dưới 3 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 1, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 03 năm trở lên đến dưới 6 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 2, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 06 năm trở lên đến dưới 9 năm, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng thì được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 3, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

+ Viên chức có thời gian công tác từ 9 năm trở lên, công việc đảm nhiệm đúng với công việc được tuyển dụng được đề nghị bổ nhiệm vào bậc 4, mốc hưởng và mốc nâng lương lần sau kể từ ngày được tuyển dụng.

3/ Thực hiện hồ sơ bổ nhiệm ngạch gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị;

- Bản sao băn bằng tốt nghiệp;

- Bản sao sổ BHXH;

- Bản sao hộ khẩu;

- Quyết định thôi việc tại đơn vị tham gia BHXH cuối cùng;

- Danh sách đề nghị của đơn vị.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị lập hồ sơ bổ nhiệm ngạch cho giáo viên được tuyển dụng năm học 2007-2008 gởi về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 18/01/2008 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đề nghị Sở Nội vụ thành phố ra quyết định bổ nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc xin liên hệ điện thoại : 8291020./.

 


Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Công Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56/GDĐT-TC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 56/GDĐT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/01/2008
Ngày hiệu lực 08/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 56/GDĐT-TC

Lược đồ Công văn 56/GDĐT-TC hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 56/GDĐT-TC hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 56/GDĐT-TC
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Công Minh
Ngày ban hành 08/01/2008
Ngày hiệu lực 08/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 56/GDĐT-TC hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007

Lịch sử hiệu lực Công văn 56/GDĐT-TC hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức ngành Giáo dục Đào tạo năm 2007

  • 08/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực