Công văn 5608/BVHTTDL-PC

Nội dung toàn văn Công văn 5608/BVHTTDL-PC 2023 triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5608/BVHTTDL-PC
V/v tiếp tục triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện: (i) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp cận thông tin; (ii) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; (iii) Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định số 4365/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2018 (trong đó quy định việc lập danh mục các thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; hình thức, thời điểm công khai thông tin; công khai các thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ; phân công đơn vị là đầu mối công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu,...).

Để tiếp tục thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai một số nội dung như sau:

1. Vụ Pháp chế chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân;

- Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân ngay từ khâu xây dựng, ban hành văn bản để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi, bãi bỏ các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính không phù hợp, các giấy tờ không cần thiết; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công khai, minh bạch thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Văn phòng Bộ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của đơn vị là đầu mối công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân bảo đảm tuân thủ nguyên tắc cung cấp thông tin, hình thức, trình tự, thời hạn cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; tiếp tục cập nhật thường xuyên các loại thông tin công khai, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trong Danh mục thông tin chi tiết.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì và vận hành chuyên mục về tiếp cận thông tin; bảo đảm điều kiện kỹ thuật để công khai và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục bảo đảm lưu trữ thông tin do cơ quan, đơn vị mình tạo ra, chuyển thông tin do mình tạo ra tới Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin để công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quán triệt nội dung Công văn này và tổ chức thực hiện nghiêm túc trong phạm vi quản lý để nâng cao hiệu quả công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, TO (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5608/BVHTTDL-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5608/BVHTTDL-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(13/03/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5608/BVHTTDL-PC

Lược đồ Công văn 5608/BVHTTDL-PC 2023 triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5608/BVHTTDL-PC 2023 triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5608/BVHTTDL-PC
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành18/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (13/03/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5608/BVHTTDL-PC 2023 triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5608/BVHTTDL-PC 2023 triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin

              • 18/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực