Công văn 5610/BTC-NSNN

Công văn 5610/BTC-NSNN năm 2019 về rà soát các khoản phải nộp trả ngân sách trung ương và tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5610/BTC-NSNN 2019 rà soát các khoản phải nộp trả tạm ứng từ ngân sách trung ương


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5610/BTC-NSNN
V/v rà soát các khoản phải nộp trả NSTW và tạm ứng từ NSTW cho NSĐP

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn cân đi của NSTW, rà soát các khoản phải nộp trả NSTW thông qua các kết lun của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước và NSTW và chủ động bố trí nguồn thu hồi các khoản dư ứng đến hết ngày 31/12/2018 của NSTW đã thông báo cho NSĐP để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ thường xuyên; Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, báo cáo số kinh phí chưa nộp trả NSTW theo các kết luận của các cơ quan Thanh tra (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra các Bộ chuyên ngành khác) và Kiểm toán Nhà nước đến hết ngày 31/12/2018; gửi Sở Tài chính tng hợp gửi Bộ Tài chính theo biểu số 01 đính kèm.

2. Chủ trì phối hợp vi Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) rà soát, đối chiếu tổng số dư tạm ứng chi thường xuyên từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, nhiệm vụ thường xuyên đến hết ngày 31/12/2018 theo biểu số 02 đính kèm.

Mặt khác, để có cơ sở cho Bộ Tài chính xử lý chuyển từ tạm ứng thành cấp phát chính thức, thu hi tạm ứng, đề nghị Sở Tài chính báo cáo UBND chỉ đạo các cơ quan rà soát báo cáo kết quả thực hiện chính sách để có cơ sở xử lý. Đối với các khoản tạm ứng hết nhiệm vụ chi đã có chứng từ hoàn trả, đề nghị gửi chứng từ về Bộ tài chính (Vụ ngân sách nhà nước) để tng hợp.

Văn bản báo cáo đề nghị gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp, xử lý.

Bộ Tài chính thông báo Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương (để b/c);
- KBNN tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, NSNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TNG HỢP KINH PHÍ NSĐP PHẢI NỘP TRẢ NSTW THEO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA, KIM TOÁN ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Kèm theo Văn bản số             ngày   /   /2019 của Sở Tài chính tỉnh (thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội dung

Kinh phí chưa nộp trả NSTW đến ngày 31/12/2018

Nguyên nhân

S văn bn kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán

Ghi chú

1

2

3

6

7

8

 

TỔNG SỐ CHƯA XỬ LÝ ĐẾN 31/12/2018

 

 

 

 

A

Kết luận phải nộp trả ngân sách trung ương thuộc niên độ 2017

 

 

 

 

I

Kết luận của cơ quan thanh tra

 

 

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

Chi tiết theo từng công trình, dự án, nội dung

 

 

 

 

2

Thường xuyên

 

 

 

 

2.1

Các chính sách, chế độ chi ASXH

(Chi tiết từng snghiệp, từng chính sách, chế độ)

 

 

 

 

2.2

CTMTQG, CTMT

(Chi tiết từng chương trình)

 

 

 

 

2.3

Chi thực hiện CCTL

 

 

 

 

2.4

Các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

(Chi tiết từng chương trình, dự án, nhiệm vụ)

 

 

 

 

II

Kết luận của Kiểm toán nhà nước

 

 

 

 

(Chi tiết nội dung mục I)

 

 

 

 

B

Kết lun phải nộp trả ngân sách trung ương thuộc niên đ từ năm 2016 tr về trước (nếu có)

 

 

 

 

I

Kết luận thanh tra (chi tiết nội dung như trên)

 

 

 

 

II

Kết lun kiểm toán nhà nước (chi tiết nội dung như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    /   /2019
Sở Tài chính tỉnh (thành phố)…

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TẠM ỨNG TỪ NSTW CHO NSĐP THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ CHI THƯỜNG XUYÊN ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Kèm theo Văn bản số                 ngày   /  /2019 của Sở Tài chính tỉnh (thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội dung

S dư tạm ứng

Văn bản của cơ quan có thm quyền

Đề xuất hướng xử lý

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Số dư tạm ứng đến 31/12/2018

 

 

 

 

I

Các chính sách, chế độ chi ASXH

(Chi tiết từng sự nghiệp, từng chính sách, chế độ)

 

 

 

 

II

CTMTQG, CTMT

(Chi tiết từng chương trình)

 

 

 

 

III

Chi thực hiện CCTL

 

 

 

 

IV

Các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

(Chi tiết từng chương trình, dự án, nhiệm vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    /   /2019
Xác nhận của Kho bạc Nhà nước

Ngày    /    /2019
Sở Tài chính tỉnh (thành phố)…

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5610/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5610/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5610/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 5610/BTC-NSNN 2019 rà soát các khoản phải nộp trả tạm ứng từ ngân sách trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5610/BTC-NSNN 2019 rà soát các khoản phải nộp trả tạm ứng từ ngân sách trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5610/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐào Xuân Tuế
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5610/BTC-NSNN 2019 rà soát các khoản phải nộp trả tạm ứng từ ngân sách trung ương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5610/BTC-NSNN 2019 rà soát các khoản phải nộp trả tạm ứng từ ngân sách trung ương

              • 16/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực