Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT

Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT 2017 bảo tồn bản truyền thống thuộc Chương trình phát triển văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5615/BVHTTDL-VHDT
V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống thuộc Chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Hà Giang, Đk Nông, Quảng Ngãi, Gia Lai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên.

Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính ph phê duyệt Chương trình Mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 5264/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 12 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Chương hình Mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017, trong đó có nội dung hỗ trợ bảo tồn làng truyền thống các dân tộc thiểu số. Đối với nhóm dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ 15 tỷ đồng thực hiện Chương trình bảo tồn làng truyền thống các dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là Chương trình). Đ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh như sau:

I. Đối với 04 tỉnh: Hà Giang, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Gia Lai đã được phê duyệt và đang đang triển khai thực hiện dự án (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011 -2015)

1. Kinh phí hỗ trợ: hỗ trợ tổng kinh phí 7,96 tỷ đồng, cụ thể:

- Dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Bố Y tại thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang: kinh phí 1,56 tỷ đồng.

- Dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Mạ tại buôn P'Tông, Xã Đắk Plao, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông: kinh phí 1,56 tỷ đồng.

- Dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc H’Rê tại Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi: kinh phí 1,84 tỷ đồng.

- Dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Gia Rai tại làng Plơi Ơi, xã Yaun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai: kinh phí 03 tỷ đồng.

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) hoàn thiện nốt các hạng Mục còn lại của dự án theo nội dung đã được phê duyệt.

II. Đối với 03 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên xây dựng dự án mới (thuộc Chương trình Mục tiêu phát triển Văn hóa giai đoạn 2016-2020)

1. Kính phí hỗ trợ

- Mỗi dự án được hỗ trợ kinh phí 05 tỷ đồng cho cả giai đoạn, trong đó, năm 2017, hỗ trợ tổng kinh phí 7,04 tỷ đồng, cụ thể:

+ Dự án bảo tồn bản truyền thống dân tộc Chứt, tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: kinh phí 2,4 tỷ đồng.

+ Dự án bảo tồn bản truyền thống dân tộc Ơ Đu, tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An: kinh phí 2,4 tỷ đồng.

+ Dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Khơ Mú, tại bản Ten, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: kinh phí 2,24 tỷ đồng.

2. Đ thống nhất về quy trình, thủ tục và tiến độ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh như sau:

- Tiến hành tổ chức Điều tra, khảo sát, lập dự án tiền khả thi theo tiêu chí được Bộ phê duyệt (tại Quyết định số 4051/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tiêu chí Điều tra bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình Mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, gửi kèm theo công văn này). Báo cáo khảo sát Điều tra hoàn thành trước ngày 20 tháng 1 năm 2018.

- Trên cơ sở nội dung dự án đã được Điều tra, khảo sát; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận làng đã Điều tra, khảo sát của tỉnh là làng truyền thống tiêu biểu cần được bảo tồn những năm tiếp theo (trước ngày 25 tháng 1 năm 2018).

- Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh lập kế hoạch xây dựng dự án. Các bước xây dựng dự án được tiến hành như sau:

+ Về căn cứ xây dựng dự án: Dựa trên cơ sở nội dung dự án đã Điều tra, khảo sát theo tiêu chí tại Quyết định số 4051/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các văn bản quy định hiện hành về việc quản lý xây dựng cơ bản.

+ Về phương pháp tiến hành: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ đầu tư, hợp đồng với công ty hoặc trung tâm tư vấn thiết kế công trình (có tư cách pháp nhân) để xây dựng dự án.

Dự án đầu tư bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số được nhân bản, đóng thành 10 quyển (có đầy đủ chữ ký và dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, có ý kiến đồng ý của Sở Kế hoạch, Đầu tư và tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh). Trước lịch dự kiến tổ chức thẩm định 15 ngày (dự kiến tổ chức thẩm định các dự án bảo tồn làng truyền thống các dân tộc thiểu số trong tháng 02/2018), gửi Hồ sơ dự án về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để chuẩn bị thủ tục thẩm định (Địa chỉ liên hệ: Bà Lưu Thị Thanh Huyền, chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc; SĐT 0946.112.039; Email: huyen2209@gmail.com).

Sau khi có ý kiến Kết luận của Hội đồng thẩm định (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự án và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để tổng hợp, xin ý kiến của các cơ quan liên quan và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tr
nh Thị Thủy (để báo cáo);
- UBND các tỉnh: Hà Giang, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Gia Lai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên (để phối hợp);
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, VHDT, LH.20.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA DÂN TỘC

Nguyễn
Thị Hải Nhung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5615/BVHTTDL-VHDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT

Lược đồ Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT 2017 bảo tồn bản truyền thống thuộc Chương trình phát triển văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT 2017 bảo tồn bản truyền thống thuộc Chương trình phát triển văn hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5615/BVHTTDL-VHDT
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Thị Hải Nhung
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT 2017 bảo tồn bản truyền thống thuộc Chương trình phát triển văn hóa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5615/BVHTTDL-VHDT 2017 bảo tồn bản truyền thống thuộc Chương trình phát triển văn hóa

             • 29/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực