Công văn 5632/BCT-NL

Công văn 5632/BCT-NL năm 2011 công bố định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5632/BCT-NL 2011 định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5632/BCT-NL
V/v công bố định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Sau khi xem xét nội dung tờ trình số 1266/NPT-QLĐT ngày 23/5/2011 và văn bản giải trình bổ sung số 1348/NPT-QLĐT ngày 31/5/2011 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) về việc công bố các định mức dự toán chuyên ngành khảo sát xây dựng công trình lưới điện truyền tải, Bộ Công Thương có ý kiến như sau

1. Công bố kèm theo văn bản này danh mục định mức dự toán chuyên ngành công tác khảo sát đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không cấp điện áp 110kV và 220kV tại Phụ lục kèm theo.

2. Không áp dụng danh mục định mức dự toán công bố trên đối với các khối lượng công tác khảo sát đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không cấp điện áp 110kV và 220kV đã được nghiệm thu thanh quyết toán.

3. Căn cứ danh mục định mức dự toán được công bố trên đây, NPT xem xét chịu trách nhiệm áp dụng, vận dụng danh mục định mức dự toán để lập đơn giá công trình, lập và phê duyệt dự toán chi phí cho công tác đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không cấp điện áp 110kV và 220kV cho phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời đề xuất các nội dung cần bổ sung, hiệu chỉnh khi cần thiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- EVN;
- Lưu: VT, NL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

Công bố kèm theo văn bản số 5632/BCT-NL ngày 24 tháng 6 năm 2011

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 KV VÀ 220 KV

1. Nội dung công việc:

- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.

- Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Chôn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến (bình đồ 1/5000).

- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.

- Đo bình đồ các tuyến giao chéo, các công trình quan trọng.

- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc ³30° về mỗi bên ít nhất 25m.

- Đo phần giao chéo trên không.

- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến về mỗi bên 5km.

- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.

- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.

- Tính toán vẽ mặt cắt dọc, viết báo cáo khảo sát.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp địa hình theo phụ lục.

- Các tuyến đường dây tải điện 220kV và 110kV:

+ Khi khảo sát hai bước (khảo sát sơ bộ và khảo sát kỹ thuật phục vụ lập Dự án đầu tư và Thiết kế kỹ thuật) thì bước khảo sát sơ bộ các phương án tối ưu định mức được nhân với hệ số K=0,3 của định mức khảo sát kỹ thuật.

+ Công tác cắm cọc trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công định mức được nhân với hệ số K=0,2 của định mức khảo sát kỹ thuật.

+ Công tác phục hồi tuyến và bàn giao cho bên A định mức được nhân với hệ số K=0,3 của định mức khảo sát kỹ thuật.

3. Các công việc chưa tính trong định mức:

- Xác định cao tọa độ quốc gia phục vụ công trình.

- Công tác điều tra thu nhập khí tượng thủy văn trên tuyến.

- Công tác phục hồi tuyến và tổ chức bàn giao tuyến.

- Công tác cắm mốc trung gian trên toàn tuyến (sau TKKT được duyệt để thực hiện các bước tiếp theo).

4. Định mức:

4.1. Đo vẽ mặt cắt đường dây 110kV:

ĐVT: 100m

Thành phần hao phí

ĐVT

Cấp địa hình

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu:

 

 

 

 

 

 

 

- Xi măng PC30

kg

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

- Cát sỏi

m3

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

- Thép Ø8 - Ø10

kg

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

- Cọc gỗ

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

- Sổ các loại

quyển

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

- Giấy kẻ ly

m

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

- Giấy can

m

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

- Giấy vẽ

m

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

- Giấy trắng

tập

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- Vật liệu khác

%

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp bậc thợ 4/7

công

5,4

6,12

6,75

7,2

7,4

8,37

Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

- Theo 020

ca

0,216

0,234

0,243

0,261

0,27

0,288

- Ống nhòm

ca

0,216

0,234

0,243

0,261

0,27

0,288

- Ni 030

ca

0,09

009

0,09

0,135

0,135

0,135

- Ô tô

ca

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

4.2. Đo vẽ mặt cắt đường dây 220kV:

ĐVT: 100m

Thành phần hao phí

ĐVT

Cấp địa hình

I

II

III

IV

V

VI

Vật liệu:

 

 

 

 

 

 

 

- Xi măng PC30

kg

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

- Cát sỏi

m3

0,01

0,01

0,01

0,016

0,016

0,016

- Thép Ø 8 - Ø 10

kg

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

- Cọc gỗ

cái

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

- Sổ các loại

quyển

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

- Giấy kẻ ly

m

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

- Giấy can

m

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

- Giấy trắng

tập

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- Vật liệu khác

%

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Nhân công:

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp bậc thợ 4/7

công

6,6

7,02

7,92

8,73

9,09

9,99

Máy thi công:

 

 

 

 

 

 

 

- Theo 020

ca

0,261

0,279

0,342

0,36

0,369

0,405

- Ống nhòm

ca

0,261

0,279

0,342

0,36

0,369

0,405

- Ni 030

ca

0,09

009

0,09

0,135

0,135

0,135

- Địa bàn

ca

0,16

0,216

0,243

0,261

0,279

0,315

- Ô tô

ca

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN

Cấp I:

- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng màu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.

- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.

Cấp II:

- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.

- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.

Cấp III:

- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.

- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.

- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, trồng sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.

- Vùng ruộng lúa nước sình lầy.

Cấp IV:

- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thủy bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.

- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng trồng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.

- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.

- Vùng bãi thủy triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.

Cấp V:

- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe đi lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.

- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.

Cấp VI:

- Vùng rừng núi cao trên 100m, cây cối rậm rạp hoang vu hẻo lánh.

- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới, vùng khộp dầy.

- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5632/BCT-NL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5632/BCT-NL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2011
Ngày hiệu lực24/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5632/BCT-NL 2011 định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5632/BCT-NL 2011 định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5632/BCT-NL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành24/06/2011
        Ngày hiệu lực24/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5632/BCT-NL 2011 định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5632/BCT-NL 2011 định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải

              • 24/06/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/06/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực