Công văn 5643/TCT-CS

Công văn 5643/TCT-CS năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5643/TCT-CS 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khu chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5643/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 4274/CT-TTr ngày 19/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế về các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng, căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 4274/CT-TTr nêu trên.

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT,
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5643/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5643/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5643/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5643/TCT-CS 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khu chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5643/TCT-CS 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khu chế xuất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5643/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5643/TCT-CS 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khu chế xuất

Lịch sử hiệu lực Công văn 5643/TCT-CS 2017 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khu chế xuất

  • 08/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực