Công văn 5651/BTP-TCCB

Công văn 5651/BTP-TCCB về đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2011 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5651/BTP-TCCB đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5651/BTP-TCCB
V/v đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2011

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Quy chế quản lý hồ sơ, cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 thành 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức đánh giá công chức, viên chức và kê khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức của đơn vị mình trong năm 2011, cụ thể như sau:

I- ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

1. Mục tiêu: Đánh giá năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức để làm cơ sở bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt và thực hiện chính sách khác đối với công chức, viên chức.

2. Nội dung:

- Nội dung đánh giá công chức được thực hiện căn cứ từ Điều 55 đến Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

- Nội dung đánh giá viên chức được thực hiện căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. Quy trình:

- Quy trình đánh giá công chức được thực hiện theo Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Quy trình đánh giá viên chức được thực hiện theo Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Một số hướng dẫn cụ thể:

+ Đối với các công chức là Thủ trưởng đơn vị, phần xác nhận vào Phiếu đánh giá công chức đề nghị lãnh đạo Bộ phụ trách cho ý kiến nhận xét và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để lưu giữ theo quy định;

+ Đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nhân sự và hồ sơ của đơn vị thì bản chính của Phiếu đánh giá công chức, viên chức được lưu giữ tại đơn vị, sao lục 01 bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi.

II- BỔ SUNG HỒ SƠ VÀ LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

1. Mục tiêu: Bổ sung kịp thời, đầy đủ các thông tin mới có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội để cập nhật, hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức, phục vụ công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

2. Nội dung: Nội dung bổ sung lý lịch công chức, viên chức gồm những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của công chức, viên chức từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2011.

3. Quy trình:

+ Thực hiện theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

+ Hoàn thành Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức.

- Một số hướng dẫn cụ thể:

+ Công chức, viên chức ghi các thông tin theo mẫu Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức;

+ Thủ trưởng các Cơ quan, Đơn vị quản lý và sử dụng công chức, viên chức ký tên, đóng dấu (nếu có) vào Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt yêu cầu của công tác đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, tổ chức việc đánh giá và hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức đối với các công chức, viên chức thuộc đơn vị theo hướng dẫn. Các công chức, viên chức không thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức sẽ không có căn cứ để thực hiện việc bố trí, sử dụng, quy hoạch, nâng lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách cán bộ khác.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức việc đánh giá công chức, viên chức và bổ sung Phiếu lý lịch công chức, viên chức năm 2011 (mẫu kèm theo) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Công tác cán bộ) trước ngày 10 tháng 10 năm 2011 để Vụ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức đánh giá và bổ sung hồ sơ công chức của Tổng cục theo phân cấp quản lý công chức của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các địa phương tiến hành đánh giá và bổ sung lý lịch công chức theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Văn Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5651/BTP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5651/BTP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2011
Ngày hiệu lực22/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5651/BTP-TCCB

Lược đồ Công văn 5651/BTP-TCCB đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5651/BTP-TCCB đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5651/BTP-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Văn Quảng
        Ngày ban hành22/09/2011
        Ngày hiệu lực22/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5651/BTP-TCCB đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5651/BTP-TCCB đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công

           • 22/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực