Công văn 5651/CT-TTHT

Công văn 5651/CT-TTHT năm 2013 kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5651/CT-TTHT 2013 kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5651/CT-TTHT
V/v: kê khai quyết toán thuế TNCN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: ……………………………………….

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN(có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2013);

Căn cứ Thông tư số 100/2008/NĐ-CP">84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN (có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2013),

Qua việc quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế TPHCM nhận thấy trường hợp người lao động làm việc tại hai nơi trở lên, các đơn vị chi trả thu nhập tạm thời khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng hoặc khấu trừ 10% trên toàn bộ thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ nhưng người lao động tại đơn vị chưa thực hiện kê khai quyết toán vào cuối năm.

Để người lao động thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định, Cục Thuế TP đề nghị quý cơ quan thông báo cho người lao động nếu sau khi tổng hợp toàn bộ thu nhập của cả năm từ các nơi, xác định lại số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ thì phải thực hiện quyết toán với cơ quan thuế và nộp số thuế còn thiếu.

Trường hợp chưa thực hiện khai quyết toán thuế thì đề nghị người lao động liên hệ với cơ quan thuế (cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập mà người lao động tính giảm trừ cho bản thân, nếu chưa tính giảm trừ cho bản thân ở bất cứ đơn vị chi trả thu nhập nào thì liên hệ Chi Cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)) để được hướng dẫn quyết toán thuế TNCN.

Từ kỳ tính thuế 2013, việc khai quyết toán thuế được thực hiện theo Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

Cục Thuế thông báo để Quý cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (HC,TTHT).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /CT-TTHT
V/v: kê khai quyết toán thuế TNCN

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Phòng Kiểm tra thuế số 1,2,3,4
- Chi cục thuế các quận huyện

 

Đến thời điểm hiện tại, việc kê khai quyết toán thuế TNCN từ các năm trước và năm 2012 của các tổ chức, cá nhân phần lớn đã hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp do không nắm rõ quy định nên các cá nhân cư trú có thu nhập từ 2 nơi trở lên chưa kê khai quyết toán đầy đủ với cơ quan thuế, nhất là các cá nhân làm việc tại các trường học, bệnh viện (giảng viên, bác sĩ...), do tính chất công việc thường có thu nhập từ nhiều nơi.

Để việc kê khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên của các năm trước và những năm sau đúng và đầy đủ, tránh thất thu ngân sách, Cục Thuế TP đã có thông báo trên các báo (SGGP, Tuổi trẻ, Thanh niên) để người nộp thuế biết và thực hiện đúng. Ngoài ra, Cục Thuế đề nghị các Phòng, các Chi cục gửi công văn nhắc các đơn vị là trường học, bệnh viện thuộc đối tượng quản lý (theo mẫu đính kèm) để thông báo cho giảng viên, bác sĩ thực hiện việc kê khai quyết toán thuế TNCN đúng quy định.

Cục Thuế thông báo để các Phòng, các Chi cục biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục;
- Lưu (HC, TTHT).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5651/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5651/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2013
Ngày hiệu lực 20/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5651/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 5651/CT-TTHT 2013 kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5651/CT-TTHT 2013 kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5651/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 20/08/2013
Ngày hiệu lực 20/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5651/CT-TTHT 2013 kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 5651/CT-TTHT 2013 kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh

  • 20/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực