Công văn 5656/BTC-HCSN

Công văn 5656/BTC-HCSN năm 2018 về nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5656/BTC-HCSN 2018 nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5656/BTC-HCSN
V/v nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có công văn số 3063/UBND-KGVX ngày 18/10/2017 đề nghị hưng dn việc ký hp đng với các cơ sở khám chữa bệnh đ chăm sóc sức khỏe học sinh tại các cơ sở giáo dục (đính kèm), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về hình thức hợp đồng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở khám chữa bệnh: Đề nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bn hướng dẫn địa phương thực hiện.

2. Về nguồn kinh phí đảm bảo cho các trường học chi trả khi thuê các cơ sở khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe học sinh:

Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học quy định:

“Nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học bao gồm:

a) Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị;

b) Nguồn bảo hiểm y tế học sinh theo quy định hiện hành;

c) Nguồn tài trợ; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác”.

2.1. Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị:

Đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 47/2017/NĐ-CP 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở">67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017: "Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp đi tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân trong phạm vi s biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt). Các cơ quan, đơn vị tự đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hp pháp khác, không tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017 của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Vì vậy, đối với nguồn kinh phí chi trả tiền lương cho chế độ hợp đồng lao động làm công tác y tế trường học, đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác đ thực hiện.

2.2. Đối với nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế thì: trích để lại cho cơ sở giáo dục mầm non 5% tng thu quỹ BHYT tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi đang theo học tại cơ sở và 1% tổng số tiền đóng BHYT hằng tháng của cơ sở đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội theo quy định; trích đ lại cho cơ sở giáo dục khác 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục có tham gia BHYT và 1% tổng số tiền đóng BHYT hằng tháng của cơ sở đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội theo quy định, với điều kiện cơ sở giáo dục phải đáp ứng đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại điều 18 Thông tư này (cụ thể: có ít nhất một người chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, trình độ tối thiu là trung cấp y; có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng đ thực hiện việc sơ cp cứu, xử trí ban đầu cho các đối tượng do cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập, làm việc tại cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp).

Vì vậy, đề nghị các cơ sở giáo dục tại địa phương căn cứ vào hợp đồng đã ký với Trạm y tế, xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở khám chữa bệnh, khi đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, thì làm việc với tổ chức Bảo hiểm xã hội để được chuyển số tiền theo tỷ lệ nêu trên vào tháng đầu của năm học hoặc khóa học.

3. Bộ Y tế là cơ quan chủ trì soạn thảo và ban hành Thông tư liên tịch số 41/2014/BYT-BTC ngày 24/11/2014 và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016, vì vậy, đề nghị B Y tế chủ trì có văn bản trả lời địa phương nêu trên nhằm đảm bảo thống nhất với các văn bản trả lời của Liên Bộ về chế độ chính sách./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh Điện Biên;

- Vụ NSNN; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phạm Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5656/BTC-HCSN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5656/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 16/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5656/BTC-HCSN 2018 nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5656/BTC-HCSN 2018 nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5656/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trường
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 16/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5656/BTC-HCSN 2018 nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học

Lịch sử hiệu lực Công văn 5656/BTC-HCSN 2018 nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học

  • 16/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực