Công văn 5667/TCT-KK

Công văn 5667/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5667/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5667/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT d án đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17396/CT-THNVDT ngày 10/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương xin ý kiến hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

- Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

- Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai.

- Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

- Điểm a, điểm c Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về nguyên tắc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

- Khoản 8 Điều 14, khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT.

- Điểm 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung tăng số thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn - chỉ tiêu [30] trên tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC) khi chưa bù trừ s thuế giá trị gia tăng đầu vào với số thuế giá trị gia tăng đầu ra của kỳ tiếp theo và không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn thì người nộp thuế được hoàn thuế, nếu dự án đầu tư đáp ứng quy định của pháp luật về đu tư và quy định về khu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC;
- Webs
ite TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5667/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5667/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 11/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5667/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5667/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5667/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5667/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 11/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5667/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 5667/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

  • 11/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực