Công văn 567/TCT-TS

Công văn số 567/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt

Nội dung toàn văn Công văn 567/TCT-TS miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 567/TCT-TS
V/v: Miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được Quyết định số 7153/QĐ-CT ngày 06/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương v/v miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Chấn Kiệt; Về Quyết định này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2005 và áp dụng cho việc thu tiền thuê đất từ ngày 01/01/2006. Tại Điều 27 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định: "Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ". Theo đó, tại Quyết định số 7153/QĐ-CT có một số điểm không phù hợp như sau:

- Phần trích yếu và "Căn cứ…" không nêu về Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 31/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định này;

- Lý do miễn giảm tại Điều 2: "Dự án được đầu tư vào Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn" song không thấy nêu theo Giấy phép đầu tư nào;

Cũng tại Điều 2: Thời gian được miễn tiền thuê đất: "trong thời gian xây dựng cơ bản…" nhưng không ghi cụ thể từ ngày… đến ngày…;

2/ Tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định: "5. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại"

Căn cứ quy định trên thì trường hợp Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã ghi tại Giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định được miễn/giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp ngày dự án ký hợp đồng thuê đất và ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng trong năm 2006, doanh nghiệp mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì phải áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương xem xét lại Quyết định số 7153/QĐ-CT nêu trên, báo cáo về Tổng cục Thuế trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 567/TCT-TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 567/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/2007
Ngày hiệu lực 31/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 567/TCT-TS

Lược đồ Công văn 567/TCT-TS miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 567/TCT-TS miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 567/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành 31/01/2007
Ngày hiệu lực 31/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 567/TCT-TS miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt

Lịch sử hiệu lực Công văn 567/TCT-TS miễn giảm tiền thuê đất đối với Cty Chấn Kiệt

  • 31/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực