Công văn 5677/TCT-CS

Công văn 5677/TCT-CS năm 2017 về hướng dẫn xử lý và khấu trừ đối với số thuế do chuyển nhượng bất động sản đã nộp năm 2010-2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5677/TCT-CS 2017 xử lý và khấu trừ thuế do chuyển nhượng bất động sản đã nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5677/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
(Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự trọng, Quận 1, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6124/2017/EIB/TB-TGĐ ngày 26/9/2017 của Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) xin được hướng dẫn xử lý và khấu trừ đối với số thuế do chuyển nhượng bất động sản đã nộp năm 2010 - 2013. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 12 Luật thuế GTGT quy định về khấu trừ thuế GTGT:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ;

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ;…”

- Tại điều 5 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT (được thay thế bởi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) quy định về thời điểm xác định thuế GTGT.

"Điều 5. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

1. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với một số trường hợp đặc thù.

- Tại Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về việc lập hóa đơn:

''Điều 15. Lập hóa đơn

1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.

2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu.

3. Ngày lập hóa đơn ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa".

- Tại Điều 3 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ như sau:

“Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này".

- Tại Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ như sau:

"Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị đinh này"

- Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"5. Khai bổ sung hồ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định người nộp thuế phát hiện hồ khai thuế đã nộp cho quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi quan thuế quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

- Người nộp thuế phát hiện hồ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử theo quy đinh như đối với trường hợp quan thuế, quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp quan thuế, quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận) quyết định xử về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết đinh xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của quan thuế, quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ khai bổ sung)."

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo nội dung trình bày của Ngân hàng Eximbank thì:

Từ năm 2010 đến 2013, Eximbank đã thực hiện bán 12 tài sản và đã xuất hóa đơn GTGT, việc sang tên chuyển quyền sở hữu từ Eximbank sang Eximland đã được hoàn tất. Eximbank đã thực hiện tính, kê khai và chuyển nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế liên quan vào NSNN, Eximland đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Từ năm 2011 đến 2015, Eximland sau đó đã bán lại 07 tài sản cho Công ty AMC (công ty con Eximbank sở hữu 100% vốn) và bán 05 tài sản lại cho Eximbank. Khi bán các tài sản này, Eximland đã xuất 07 hóa đơn GTGT cho Công ty AMC và 05 hóa đơn GTGT cho Eximbank. Eximland đã xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT đầu ra.

Như vậy, đối với việc chuyển nhượng bất động sản của Eximbank theo các quy định về thuế và luật bất động sản đã được xuất hóa đơn, thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan, việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Đối với lệ phí trước bạ, người có tài sản chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ theo từng lần khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp Eximbank bán bất động sản cho Eximland, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cơ quan thuế đã thu đúng, đủ lệ phí trước bạ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định trên. Đối với trường hợp của Eximbank: bên bán khi bán đã lập hóa đơn và đã kê khai nộp thuế theo quy định, đối với bên mua đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Ngược lại khi bên mua bán lại cho bên bán thì cũng đã lập hóa đơn theo quy định. Trường hợp của Eximbank việc mua, bán đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật do đó, Eximbank không thuộc trường hợp được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Do đó, việc Eximbank kiến nghị được cấn trừ thuế TNDN, được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào cũng như hòan phí trước bạ là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ TCNH (BTC);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Vụ KK-KTT (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5677/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5677/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5677/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5677/TCT-CS 2017 xử lý và khấu trừ thuế do chuyển nhượng bất động sản đã nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5677/TCT-CS 2017 xử lý và khấu trừ thuế do chuyển nhượng bất động sản đã nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5677/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5677/TCT-CS 2017 xử lý và khấu trừ thuế do chuyển nhượng bất động sản đã nộp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5677/TCT-CS 2017 xử lý và khấu trừ thuế do chuyển nhượng bất động sản đã nộp

            • 11/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực