Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC

Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC 2019 xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5691/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ năm 2020, trên cơ sở Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/7/2016 ban hành kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2016-2020, Bộ đề nghị đơn vị nghiên cứu, đề xuất nội dung, nhiệm vụ kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 theo lĩnh vực được Bộ trưởng giao phụ trách, quản lý:

1. Đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước (tổng cục, cục, vụ) được Bộ trưởng giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao, kế hoạch cải cách tài chính công và quy định có liên quan để xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 thuộc lĩnh vc quản lý nhà nước được giao, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các chính sách cải cách về thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

- Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước; đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn tại điểm 2, điểm 3 Công văn này.

2. Các đơn vị quản lý hành chính nhà nước (tổng cục, cục) xây dựng kế hoạch cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính đảm bảo mục tiêu, yêu cầu tại “Mục 5. Cải cách tài chính công” tại Phlục ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH và quy định hiện hành.

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vkhoa hc công nghệ: Xây dựng kế hoạch đi mới cơ chế tài chính, cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu tại “Mục 5. Cải cách tài chính công” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH và quy định hiện hành.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công chung của Bộ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Thứ trư
ng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Trung tâm Thông tin (để đăng lên mạng của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
(Kèm theo Công văn số 5691/LĐTBXH-KHTC ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

THỨ TỰ

NHIỆM VỤ CHUNG

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

KINH PHÍ DỰ KIẾN

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5691/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC 2019 xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC 2019 xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5691/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành26/12/2019
        Ngày hiệu lực26/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC 2019 xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC 2019 xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020

             • 26/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực