Công văn 5714/UBND-ĐT

Công văn 5714/UBND-ĐT năm 2016 về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 5714/UBND-DT quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5714/UBND-ĐT
V/v: quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội;
- Công an Thành phố.

 

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 8509/BC-STNMT-CCBVMT ngày 31/8/2016 về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2015 tại Báo cáo số 4747/BC-STNMT-CCBVMT ngày 27/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015, chủ trì, phi hợp với các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan, đôn đc, kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường của các cơ sở, không đ phát sinh thêm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố; Đi vi các cơ sở c tình không thực hiện hoặc kéo dài tiến độ thực hiện các biện pháp khc phục ô nhiễm môi trường, kiên quyết xử lý và công b công khai danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Thống nhất với đề xuất của Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong giai đoạn 2016-2020 đối với 12 Cụm công nghiệp theo danh sách nêu tại Báo cáo số 8509/BC-STNMT-CCBVMT ngày 31/8/2016. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Chủ đầu tư hạ tng các cụm công nghiệp nêu trên triển khai Dự án đu tư theo theo quy định.

3. Để đảm bảo việc quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tâm, trọng đim, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của Thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phi hợp với Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xut Hà Nội, Công an Thành phố (lực lượng Cảnh sát môi trường), trên cơ sở kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch s 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thống nhất đề xuất, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo việc quản lý, kim soát ô nhim môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành ph trong giai đoạn tiếp theo nhm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- CVP,
P.CVP Phạm Văn Chiến;
- TH, ĐT (b, chiến), KT;

- Lưu: VT.
Cv MT 28/9/16
34231

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5714/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5714/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2016
Ngày hiệu lực05/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5714/UBND-DT quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5714/UBND-DT quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5714/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành05/10/2016
        Ngày hiệu lực05/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5714/UBND-DT quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5714/UBND-DT quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp Hà Nội 2016

           • 05/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực