Công văn 5725/TCT-CS

Công văn 5725/TCT-CS năm 2017 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5725/TCT-CS 2017 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5725/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam.
(Đ/c: Lô 118/4 Khu Công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/2017-CV ngày 26/4/2017 của Công ty TNHH Bayer Việt Nam về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính, từ 01/7/2016 các trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm: hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư và hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Về việc xác định số thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điểm 3 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và điểm 4 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC

Về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán ra chủ yếu chịu thuế suất thuế GTGT 5% có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ do thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhiều loại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đi, bổ sung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bayer Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tu
ấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK&KKT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CH
ÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5725/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5725/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2017
Ngày hiệu lực 13/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5725/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5725/TCT-CS 2017 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5725/TCT-CS 2017 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5725/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 13/12/2017
Ngày hiệu lực 13/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5725/TCT-CS 2017 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 5725/TCT-CS 2017 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

  • 13/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực