Công văn 5730/BTC-CST

Công văn 5730/BTC-CST năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Alumin xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5730/BTC-CST 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Alumin xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5730/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT đối với Alumin xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 07/01/2014, Bộ Tài chính nhận được văn bản số 40/TKV-KT ngày 03/01/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề nghị xác định sản phẩm Alumin của 02 dự án khai thác bauxit tại Lâm Đồng và Đắk Nông là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% khi xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 23 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 có quy định: "Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của Chính phủ" không chịu thuế GTGT.

Tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung khoản 23 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 có quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

"23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác."

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng có quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

"12. Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến quy định tại khoản 23 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại khoản này."

Tại khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng có quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

"11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản này."

Tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế GTGT có quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

"23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ."

Tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng có quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

"23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ."

Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, khoản 3 Điều 9 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định: "sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác" không được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu.

Ngày 27/02/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 2510/BTC-CST lấy ý kiến các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ về việc xác định sản phẩm Alumin (Ô xít nhôm) theo đề nghị của TKV có phải nêu trên là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác để áp dụng đúng quy định của pháp luật. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1438/BKHĐT-KTCN ngày 13/3/2014), Công Thương (công văn số 2011/BCT-CNNg ngày 17/3/2014), Khoa học và Công nghệ (công văn số 934/BKHCN-ĐTG ngày 20/3/2014), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1358/BTNMT-ĐCKS ngày 16/4/2014) nhất trí với ý kiến của Bộ Tài chính là sản phẩm Alumin (Ô xít nhôm) thuộc của 02 dự án khai thác tại Lâm Đồng và Đắk Nông của TKV là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác.

Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến nhất trí của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và hồ sơ, tài liệu do TKV cung cấp thì sản phẩm Alumin (Ô xít nhôm) thuộc của 02 dự án khai thác tại Lâm Đồng và Đắk Nông của TKV là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác nên được áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu.

Bộ Tài chính trả lời TKV để biết và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT, TCHQ, PC, TCDN;
- Lưu: VT, CST (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Đình Thi

 

Thuộc tính Công văn 5730/BTC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5730/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2014
Ngày hiệu lực 05/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5730/BTC-CST 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Alumin xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5730/BTC-CST 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Alumin xuất khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5730/BTC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Đình Thi
Ngày ban hành 05/05/2014
Ngày hiệu lực 05/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5730/BTC-CST 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Alumin xuất khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 5730/BTC-CST 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Alumin xuất khẩu

  • 05/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực