Công văn 5742/TCHQ-PC

Công văn 5742/TCHQ-PC năm 2016 vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5742/TCHQ-PC vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5742/TCHQ-PC
V/v vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 1365/HQHCM-CBLXL ngày 01/6/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính; Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 để xác định tang vật, phương tiện vi phạm là những tài sản khác xử lý theo hình thức chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hình thức xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu xác lập quyền sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 18 Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014; Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định trên, phân loại tài sản bị tịch thu xác lập quyền sở hữu nhà nước nói chung và tang vật vi phạm bị tịch thu là hàng cấm nói riêng để áp dụng hình thức xử lý phù hợp quy định của pháp luật.

Đối với tang vật tịch thu là hàng vi phạm quy định Điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng thì đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản chủ động phối hợp lấy ý kiến chuyên môn của đơn vị quản lý chuyên ngành để xác định tính nguy hại, hoặc báo cáo cơ quan có thm quyền phương án chuyển đổi Mục đích sử dụng hàng hóa đảm bảo phù hợp với thực tế, hoặc lựa chọn đơn vị đảm bảo Điều kiện được kinh doanh, mua bán đối với một số loại mặt hàng nhất định khi tham gia đấu giá, đảm bảo Tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với quy định trên và thực tiễn khi áp dụng.

3. Về tổ chức thực hiện xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo hình thức chuyển giao: Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 29/2014/NĐ-CP; Thông tư 29/2014/NĐ-CP thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước">159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 hướng dẫn một số nội dung Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5742/TCHQ-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5742/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2016
Ngày hiệu lực 21/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5742/TCHQ-PC vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5742/TCHQ-PC vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5742/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 21/06/2016
Ngày hiệu lực 21/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5742/TCHQ-PC vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 5742/TCHQ-PC vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu 2016

  • 21/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực