Công văn 575/UBND-KTN

Công văn 575/UBND-KTN năm 2014 thực hiện lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Công văn 575/UBND-KTN năm 2014 dự toán xây dựng công trình Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/UBND-KTN
V/v thực hiện lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
-
y ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Bên cạnh đó, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn s 43/SXD-PGĐ ngày 21/01/2014 về việc hướng dẫn và có chủ trương trong việc lập dự toán xây dựng công trình theo mức lương mới năm 2014, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong việc áp dụng giá nhân công cho việc lập đơn giá xây dng, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định s 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn lập dự toán xây dng công trình thiết lập hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, phù hợp với mặt bằng thị trường lao động ph biến tại khu vực xây dựng công trình theo từng ngành nghề cần sử dụng, đảm bảo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

- Tổ chức lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010. Trong quá trình phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong dự toán.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thành phố căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và tình hình biến động giá cả của các địa phương để tổ chức xác định và công bố kịp thời (theo tháng, quý) hệ thống giá xây dựng công trình, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Đối với các dự án, gói thầu đã lập giá nhân công theo hệ thống thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (hết lực thi hành ngày 01/7/2013) và mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ mà mức lương theo dự toán thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ thì chủ đầu tư báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hp với các ngành liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn nêu trên để triển khai lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 575/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu575/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 575/UBND-KTN năm 2014 dự toán xây dựng công trình Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 575/UBND-KTN năm 2014 dự toán xây dựng công trình Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu575/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 575/UBND-KTN năm 2014 dự toán xây dựng công trình Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 575/UBND-KTN năm 2014 dự toán xây dựng công trình Quảng Nam

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực