Công văn 5755/TCT-CS

Công văn 5755/TCT-CS năm 2017 về xác định thời gian miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5755/TCT-CS 2017 xác định thời gian miễn giảm tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5755/TCT-CS
V/v xác định thời gian miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 6563/CT-QLCKTTĐ ngày 9/8/2017 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai về việc xác định thời gian miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

" Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

....

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định."

Tại Khoản 5 Điều 1 2 Thông tư số 77/20 1 4/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/20 1 4/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"Điều 12. áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

5 . Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miến, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Điều 1 9, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất."

"Điều 15 . Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Trong thời hạn tối đa là 1 0 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp”

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 15 Thông tư s46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất">333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư s46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"2. Sửa đổi Khoản 5 như sau:

"5 . Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất; cụ thể như sau :

a) Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thử tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy đnh thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 77/20 14/TT-BTC Thông tư s46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất">333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr – Cao Anh Tu
ấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CH
ÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Th
ị Hà Giang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5755/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5755/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 15/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5755/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5755/TCT-CS 2017 xác định thời gian miễn giảm tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5755/TCT-CS 2017 xác định thời gian miễn giảm tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5755/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 15/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5755/TCT-CS 2017 xác định thời gian miễn giảm tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 5755/TCT-CS 2017 xác định thời gian miễn giảm tiền thuê đất

  • 15/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực