Công văn 5762/BGTVT-TTr

Công văn 5762/BGTVT-TTr năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5762/BGTVT-TTr 2019 thanh tra xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5762/BGTVT-TTr
V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố,
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 906/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực GTVT, Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử phạt VPHC tại Thanh tra Sở GTVT các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang (sau đây viết tắt là đơn vị).

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị được kiểm tra đã có cố gắng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và xử phạt VPHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về GTVT, bảo đảm TTATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Các đơn vị đã cơ bản được kiện toàn tổ chức theo quy định tại Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ; tổ chức triển khai các văn bản, chỉ đạo của Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTVT; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra cơ bản theo quy định, có chất lượng; đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTVT; đã chú trọng xây dựng hệ thống các quy chế, quy định nội bộ nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ, phòng chống tiêu cực trong đơn vị...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt VPHC của một số đơn vị được kiểm tra còn có tồn tại, hạn chế, thể hiện ở một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm nội dung chưa bao quát các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở GTVT; nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra chưa cụ thể, rõ ràng; thời gian ban hành, điều chỉnh kế hoạch chưa đúng quy định; xây dựng các cuộc thanh tra theo đoàn còn hạn chế;

- Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo đoàn, lưu trữ hồ sơ đoàn thanh tra chưa thực hiện đầy đủ theo quy định; chưa thực hiện hình thức công khai kết luận thanh tra ngoài hình thức họp công khai;

- Công tác xử phạt VPHC còn có một số trường hợp chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật về xử lý VPHC.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thanh tra chuyên ngành và xử phạt VPHC của Thanh tra các Sở GTVT nói chung, Thanh tra các Sở GTVT được kiểm tra nói riêng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GTVT, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Thanh tra Sở GTVT các tỉnh, thành phố

1.1. Đối với Thanh tra Sở GTVT: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang

Tổ chức quán triệt trong toàn đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý VPHC theo đúng quy định pháp luật; khắc phục và kiên quyết không để tiếp tục xảy ra các tồn tại, hạn chế đã được nêu trong biên bản kiểm tra giữa Đoàn kiểm tra Bộ GTVT với các đơn vị, trong đó, Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đã đề xảy ra tồn tại trong công tác xử phạt VPHC; các đơn vị báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ GTVT) kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

1.2. Đối với Cụm trưởng Cụm thi đua số 4

Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ GTVT năm 2019 tại Thanh tra Sở GTVT Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Cụm trưởng Cụm thi đua xem xét và bình xét thi đua năm 2019 của các đơn vị này cho phù hợp.

1.3. Đối với Thanh tra các Sở GTVT

a) Về công tác thanh tra chuyên ngành

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm: Căn cứ quy định tại Nghị định số 57/2013/NĐ-CP , Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT , hướng dẫn của Bộ GTVT và Thanh tra tỉnh, thành phố để tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch thanh tra bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, mẫu biểu và thời gian ban hành theo quy định; tăng cường triển khai các cuộc thanh tra theo đoàn nhằm phát huy vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước;

- Tổ chức triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Thanh tra, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ; tổ chức triển khai thanh tra độc lập theo quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT nhằm phát huy hiệu quả trong hoạt động thanh tra;

- Lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu đoàn thanh tra đầy đủ theo quy định.

b) Về công tác xử phạt VPHC

- Về hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý: Lập và cập nhật đầy đủ hệ thống sổ theo dõi, quản lý theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT và hướng dẫn của Thanh tra Bộ GTVT tại Văn bản số 1286/TTr-P3 ngày 17/11/2017; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để lập, cập nhật, quản lý, điều hành và theo dõi, tổng hợp số liệu trong thanh tra, kiểm tra và xử phạt VPHC;

- Về hồ sơ xử phạt VPHC: Sử dụng đúng, đầy đủ các biểu mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt VPHC; ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan chứng minh hành vi vi phạm, chứng minh người đại diện theo pháp luật, chủ phương tiện (tổ chức, cá nhân); có hồ sơ, tài liệu để làm căn cứ áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hoặc miễn giảm theo quy định.

- Về xử phạt VPHC:

+ Xử phạt VPHC đúng lỗi, đúng đối tượng, không bỏ sót hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm; áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả;

+ Tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm đối với chủ phương tiện vi phạm các quy định về vượt quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe theo quy định của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP (lưu ý: khi xử phạt hành vi vi phạm về tải trọng cho phép của cầu, đường hoặc tải trọng trục, đồng thời phải xử phạt đối với hành vi chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu có) và ngược lại theo quy định tại khoản 4 Điều 76 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP);

+ Áp dụng hình thức tăng nặng, giảm nhẹ hoặc miễn giảm theo đúng quy định của Luật Xử lý VPHC; thực hiện trả GPLX bị tước quyền sử dụng đúng thời hạn;

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật (bao gồm biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP) để bảo đảm các quyết định xử phạt VPHC được đối tượng vi phạm chấp hành đầy đủ theo quy định.

c) Về công tác xây dựng lực lượng

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động thanh tra, xử lý VPHC, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ thanh tra, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tuân thủ quy định pháp luật trong thực thi nhiệm vụ;

- Thực hiện rà soát hệ thống quy định, quy chế nội bộ của đơn vị để ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế để siết chặt quản lý, phòng ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ của đội ngũ thanh tra; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và phòng, chống tiêu cực của lực lượng Thanh tra GTVT, trong đó có các nội dung theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT tại Văn bản số 791/TTr-P3 ngày 21/7/2016;

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ thanh tra trong đơn vị nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thanh tra viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

2. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. Đối với Sở GTVT: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang

Thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra và chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế được nêu trong Biên bản kiểm tra giữa Đoàn kiểm tra Bộ GTVT với các đơn vị; báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ GTVT) kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2019.

2.2. Đối với các Sở GTVT

- Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, bảo đảm đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt VPHC của lực lượng Thanh tra GTVT tại địa phương; xác định đúng vị trí pháp lý, tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở GTVT theo quy định pháp luật về thanh tra (Thanh tra Sở là cơ quan Thanh tra Nhà nước, có con dấu, tài khoản riêng);

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ GTVT, nội dung thanh tra trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở GTVT;

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT trong tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe tải tự đổ, về xe “dù”, “bến cóc”, xe hợp đồng chạy như tuyến cố định, xe hợp đồng điện tử...

3. Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2016/NĐ-CP và Luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Thanh tra Sở GTVT Thái Bình, Nam Định theo tổng hợp các kiến nghị của Thanh tra Bộ.

- Vụ An toàn giao thông phối hợp với Thanh tra Bộ trong tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý VPHC cho lực lượng thanh tra ngành GTVT.

4. Thanh tra Bộ GTVT

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan, trong đó tập trung tập huấn công tác xử phạt VPHC cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu và trực tiếp làm công tác xử phạt VPHC;

- Tiếp tục tăng cường thanh tra thực hiện pháp luật về thanh tra; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt VPHC đối với lực lượng Thanh tra ngành GTVT;

- Chuyển các kiến nghị, đề xuất của Thanh tra các Sở GTVT cho Vụ An toàn giao thông và Tổng cục Đường bộ Việt Nam để nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2016/NĐ-CP và Luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ;

- Theo thẩm quyền tham mưu xử lý các kiến nghị khác của Thanh tra các Sở GTVT đúng quy định.

- Theo dõi kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT theo nội dung Văn bản này. Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ An toàn giao thông;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TTr (P3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Thuộc tính Công văn 5762/BGTVT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5762/BGTVT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(25/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5762/BGTVT-TTr

Lược đồ Công văn 5762/BGTVT-TTr 2019 thanh tra xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5762/BGTVT-TTr 2019 thanh tra xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5762/BGTVT-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Đình Thọ
        Ngày ban hành19/06/2019
        Ngày hiệu lực19/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (25/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5762/BGTVT-TTr 2019 thanh tra xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông vận tải

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5762/BGTVT-TTr 2019 thanh tra xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông vận tải

         • 19/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực