Công văn 5772/BNV-ĐT

Công văn 5772/BNV-ĐT năm 2016 báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5772/BNV-ĐT báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5772/BNV-ĐT
V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban) TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025,

Bộ Nội vụ đề nghị Vụ (Ban) TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công việc sau đây:

1. Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, gồm các nội dung:

a) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; Tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

b) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 theo các biểu mẫu được đính kèm cụ thể như sau:

- Các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: Thống kê s liệu theo các Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 09, 10;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số 05, 06, 07, 08, 09, 10.

c) Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Đ xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018;

2. Sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng:

a) Địa chỉ truy cập Phần mềm trên mạng Internet: http://kqdt.moha.gov.vn;

b) Số liệu kết quả đào tạo, bồi dưỡng phải được nhập trực tiếp vào Phần mềm tng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

c) Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm được đăng tải tại địa chỉ sau: http://kqdt.moha.gov.vn/hdsd.pdf;

d) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ.

Công văn này và các biểu mẫu được đăng tại Website: http://www.moha.gov.vn.

3. Thông tin liên hệ:

a) Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ:

- Đồng chí Trần Trung Kiên, điện thoại: 0915055003; Fax: 04.62820408;

- Email: [email protected]

b) Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ:

- Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, điện thoại: 0982200222; Fax: 04.62821020;

- Email: [email protected]

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các đơn vị chuẩn bị Báo cáo theo đúng yêu cầu, gửi bằng văn bản về Bộ Nội vụ và nhập số liệu trực tiếp vào Phần mềm trước ngày 31 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để b/c);
- Trung tâm thông tin Bộ;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Nguyễn Ngọc Vân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5772/BNV-ĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5772/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2016
Ngày hiệu lực 05/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5772/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 5772/BNV-ĐT báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5772/BNV-ĐT báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5772/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Nguyễn Ngọc Vân
Ngày ban hành 05/12/2016
Ngày hiệu lực 05/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5772/BNV-ĐT báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 5772/BNV-ĐT báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016

  • 05/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực