Công văn 5785/SYT-NVY

Công văn số 5785/SYT-NVY về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại đơn vị do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5785/SYT-NVY tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại đơn vị


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5785/SYT-NVY
V/v tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại đơn vị.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc các cơ sở Y tế trên địa bàn thành phố;
- Trưởng Phòng Y tế Quận/Huyện;
- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Quận/Huyện.

 

Trong thời gian qua, các bệnh viện và các cơ sở y tế đã triển khai thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế mới ban hành kèm theo quyết định 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy có khó khăn về kinh phí nhưng công tác quản lý chất thải y tế đã từng bước đi vào nề nếp, chất thải rắn y tế đã được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy theo Quy chế quản lý chất thải y tế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số khâu trong quy trình quản lý chất thải y tế chưa được các đơn vị quan tâm kiểm tra, giám sát đúng mức.

Nhằm củng cố, hoàn thiện công tác quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị:

1. Đối với các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố:

a. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quản lý chất thải tại đơn vị:

- Đại diện lãnh đạo bệnh viện làm trưởng ban và Trưởng khoa Chống Nhiễm khuẩn làm Phó ban thường trực, các Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Điều dưỡng, Hành chánh Quản trị, Trưởng Khoa Vi sinh và các Khoa khác làm thành viên.

b. Công tác tổ chức quản lý chất thải y tế:

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch quản lý chất thải y tế, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể trong việc phối hợp thực hiện các quy trình như:

▪ Xây dựng quy trình về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh tại cơ sở phù hợp với thực tế và không trái với quy định của Bộ Y tế;

▪ Tổ chức huấn luyện cho toàn thể cán bộ, nhân viên của cơ sở y tế về các quy trình quản lý và xử lý các loại chất thải tại đơn vị theo Quy chế quản lý chất thải.

▪ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế (có lưu biên bản kiểm tra hàng tháng). Đặc biệt quản lý chặt chẽ các loại chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao và chất thải giải phẫu như mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người, nhau thai, bào thai và xác động vật thí nghiệm … không để lẫn lộn vào rác sinh hoạt và thất thoát ra môi trường bên ngoài.

▪ Tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý chất thải y tế theo định kỳ hàng quý, nêu rõ khối lượng rác y tế phát sinh tại cơ sở, những khó khăn, tồn tại và đề xuất những biện pháp nhằm kịp thời xử lý đúng quy định.

▪ Các đơn vị gửi báo cáo (theo mẫu số 1) về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế vào ngày 30 của tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 11. Công tác báo cáo này sẽ được ghi nhận và lưu ý trong việc xét điểm thi đua cuối năm của đơn vị.

- Giám đốc các đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chất thải lây nhiễm thất thoát ra môi trường bên ngoài, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong cộng đồng.

2. Đối với các phòng khám cá thể, tập thể, chuyên khoa, đa khoa tư nhân:

- Ở những cơ sở y tế nhỏ, người phụ trách cơ sở phải chịu trách nhiệm về việc quản lý chất thải tại đơn vị và phân công 1 cán bộ trực tiếp thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu trữ chất thải rắn y tế trong cơ sở, đảm bảo chất thải rắn y tế không thất thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

- Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn y tế (theo mẫu số 1) về Trung tâm Y tế dự phòng Quận/Huyện địa phương quản lý.

3. Đối với Phòng Y tế và Trung tâm y tế dự phòng thành phố và Quận/Huyện:

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Quận/Huyện thống kê số lượng và phân loại cụ thể tất cả những cơ sở y tế tư nhân nhỏ trên địa bàn quản lý như: phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng xét nghiệm, nhà bảo sinh, nhà thuốc tây, phòng khám y học cổ truyền … (theo mẫu số 2) về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế trước ngày 31/10/2008.

- Trung tâm Y tế dự phòng Quận/Huyện phối hợp với các cơ sở y tế có phát sinh lượng chất thải y tế nhỏ trên địa bàn quản lý tổ chức tập huấn về Quy chế quản lý chất thải y tế.

- Trung tâm Y tế dự phòng Quận/Huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường … tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện việc quản lý chất thải rắn y tế phát sinh tại cơ sở y tế, ưu tiên giám sát các cơ sở y tế có chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn quản lý.

- Trung tâm Y tế dự phòng Quận/Huyện tổng hợp các báo cáo của các phòng khám tư nhân trên địa bàn quản lý về Trung tâm Y tế dự phòng thành phố định kỳ mỗi quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

- Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tổng hợp các báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Quận/Huyện và gửi về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế định kỳ mỗi quý hoặc khi có những bất thường.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh và có báo cáo đầy đủ về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế đúng thời gian như trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (thay báo cáo);
- UBND Q/H;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: Văn phòng Sở

GIÁM ĐỐC
BS. Nguyễn Văn Châu

 

SỞ Y TẾ

BỆNH VIỆN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

MẪU SỐ 1

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ ĐỐI VỚI NHỮNG CƠ SỞ Y TẾ CÓ PHÁT SINH CHẤT THẢI Y TẾ
(Đính kèm công văn số: 5785/SYT-NVY ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Sở Y tế)

I. Tình hình quản lý chất thải rắn y tế tại cơ sở:

1. Khối lượng chất thải y tế phát sinh trung bình mỗi tháng.

a. Chất thải lây nhiễm.

b. Chất thải hóa học nguy hại.

c. Chất thải phóng xạ.

d. Chất thải thông thường (khối lượng chất thải tái chế cung cấp cho tổ chức cá nhân theo đúng quy định)

2. Những công tác đã thực hiện trong quý.

II. Khó khăn.

III. Tồn tại.

IV. Đề xuất.

 

SỞ Y TẾ

BỆNH VIỆN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

MẪU SỐ 2

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ
(Đính kèm công văn số: 5785/SYT-NVY ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Sở Y tế)

I. Số lượng các cơ sở y tế tư nhân trực thuộc Phòng Y tế:

STT

Tên các loại cơ sở y tế tư nhân trực thuộc phòng y tế

Số cơ sở có phát sinh chất thải rắn y tế nguy hại

Số cơ sở không có phát sinh chất thải rắn y tế nguy hại

Tổng số cơ sở trên địa bàn

 

 

(1)

(2)

(1)

(2)

 

1

Phòng khám đa khoa

 

 

 

 

 

2

Phòng khám nội

 

 

 

 

 

3

Phòng khám ngoại

 

 

 

 

 

4

Phòng xét nghiệm

 

 

 

 

 

5

Phòng khám sản phụ khoa

 

 

 

 

 

6

Phòng khám y học cổ truyền

 

 

 

 

 

7

Nhà thuốc tây

 

 

 

 

 

8

….

 

 

 

 

 

9

….

 

 

 

 

 

10

….

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Số cơ sở có hợp đồng với Công ty DVCI Q/H thu gom rác y tế

2. Số cơ sở không có hợp đồng với Công ty DVCI Q/H thu gom rác y tế

II. Nhận xét tình hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trực thuộc trên địa bàn Quận/Huyện.

III. Đề xuất:

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5785/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5785/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2008
Ngày hiệu lực14/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5785/SYT-NVY

Lược đồ Công văn 5785/SYT-NVY tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại đơn vị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5785/SYT-NVY tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại đơn vị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5785/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành14/10/2008
        Ngày hiệu lực14/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5785/SYT-NVY tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại đơn vị

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5785/SYT-NVY tăng cường công tác quản lý chất thải rắn y tế tại đơn vị

             • 14/10/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/10/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực