Công văn 5789/BNN-TCCB

Công văn 5789/BNN-TCCB năm 2013 xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5789/BNN-TCCB năm 2013 xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5789/BNN-TCCB
V/v xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
- Các Tổng cục, Cục có các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10040/VPCP-TCCV ngày 26/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, xác định những người là công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và lập danh sách (theo biểu mẫu số 01, 02 kèm văn bản này); cập nhật số lượng công chức tăng, giảm và lập thành báo cáo thống kê số lượng công chức tăng, giảm (theo biểu mẫu số 03 kèm văn bản này). Các đơn vị căn cứ Điều 2, Điều 11 và các điều có liên quan tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức; Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và các điều có liên quan tại Thông tư số 06/2010/NĐ-CP">08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP để thực hiện rà soát, lập báo cáo.

2. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị kèm theo biểu số liệu gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 


Tên Cơ quan, đơn vị

Biểu số 1

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HIỆN CÓ TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013
(Kèm theo Văn bản số              ngày …./ …./ ….. của …………………………………………)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan, tổ chức đơn vị đang làm việc

Ngạch công chức

Trình độ đào tạo

Đảng viên

Dân tộc thiểu số

Ghi chú

Nam

Nữ

Mã số ngạch

Tên ngạch

Trình độ chuyên môn

Trình độ QLNN

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

I

Tổng cục...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cục...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Viện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ban....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Bệnh viện..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Trường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Báo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột số (7) ghi rõ mã số ngạch theo danh mục mã số ngạch công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

- Cột số (10) ghi rõ trình độ đào tạo cao nhất (Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học);

- Cột số (11) ghi rõ trình độ QLNN (chưa học, Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp);

- Cột số (12) ghi rõ trình độ Lý luận chính trị (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp);

- Cột số (13) ghi rõ trình độ Tin học (A, B, C, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ); Cột số (14) ghi rõ trình độ Ngoại ngữ (A, B, C, Cao đẳng, Đại học).

 


NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tên Cơ quan, đơn vị

Biểu số 2

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2013
(Kèm theo Văn bản số              ngày …./ …./ ….. của …………………………………………)

STT

Tên đơn vị

Tổng số công chức

Giới tính

Ngạch công chức

Trình độ đào tạo

Độ tuổi

Dân tộc thiểu số

Ghi chú

Nam

Nữ

CVCC và tương đương

CVC và tương đương

CV và tương đương

Còn lại

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Còn lại

Dưới 30

30 đến dưới 40

40 đến dưới 50

50 trở lên

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I

Tổng cục ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cục ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Viện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ban....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Bệnh viện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Trường…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Báo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Tạp chí...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tên Cơ quan, đơn vị

Biểu số 3

BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TĂNG HOẶC GIẢM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2014
(Kèm theo Văn bản số              ngày …./ …./ ….. của …………………………………………)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan, tổ chức đơn vị đang làm việc

Ngạch công chức

Trình độ đào tạo

Đảng viên

Dân tộc thiểu số

Lý do tăng, giảm

Nam

Nữ

Mã số ngạch

Tên ngạch

Trình độ chuyên môn

Trình độ QLNN

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

I

Đơn vị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Số tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Số giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột số (7) ghi rõ mã số ngạch theo danh mục mã số ngạch công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

- Cột số (10) ghi rõ trình độ đào tạo cao nhất (Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học);

- Cột số (11) ghi rõ trình độ QLNN (chưa học, Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp);

- Cột số (12) ghi rõ trình độ Lý luận chính trị (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp);

- Cột số (13) ghi rõ trình độ Tin học (A, B, C, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ);

- Cột số (14) ghi rõ trình độ Ngoại ngữ (A, B, C, Cao đẳng, Đại học).

 


NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5789/BNN-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5789/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2013
Ngày hiệu lực 09/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5789/BNN-TCCB năm 2013 xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5789/BNN-TCCB năm 2013 xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5789/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành 09/12/2013
Ngày hiệu lực 09/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5789/BNN-TCCB năm 2013 xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Lịch sử hiệu lực Công văn 5789/BNN-TCCB năm 2013 xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

  • 09/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực