Công văn 5796/TCHQ-GSQL

Công văn số 5796/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5796/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã được thay thế bởi Công văn 2489/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 5796/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5796/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 09/10/2008, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT về việc “Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ” (đã sao gửi tại văn bản số 507/SY-VP ngày 14/10/2008). Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thêm như sau:

1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tờ khai xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, ngoài bộ chứng từ theo quy định, phải yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm 01 bản copy chính Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp.

Trường hợp doanh nghiệp nợ C/O khi đăng ký tờ khai hải quan thì phải có công văn xin chậm nộp C/O và hàng hóa vẫn được thông quan theo quy định. Thời hạn được phép chậm nộp C/O là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

2. Công chức hải quan kiểm tra sự phù hợp giữa hồ sơ hải quan (và hàng hóa thực tế trong trường hợp phải kiểm tra thực tế) với C/O do doanh nghiệp nộp hoặc thông tin về C/O trên chương trình Thống kê tập trung (sau đây gọi là chương trình TKTT) tại chức năng “Quản lý C/O - Tra cứu thông tin C/O hàng dệt may XK".

Nếu có sai lệch giữa hồ sơ hải quan (và hàng hóa thực tế trong trường hợp phải kiểm tra thực tế) với thông tin về C/O thì hàng hóa vẫn được thông quan theo quy định, nhưng phải yêu cầu doanh nghiệp xin cấp lại C/O khác thay thế để nộp cho cơ quan Hải quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, với điều kiện hồ sơ hải quan (và hàng hóa thực tế) đã đáp ứng đúng quy định pháp luật.

3. Cập nhật dữ liệu vào chương trình TKTT.

Để phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ của các Bộ, ngành đồng thời không làm ảnh hưởng đến thủ tục xuất khẩu của doanh nghiệp, yêu cầu các Chi cục Hải quan phải thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc cập nhật dữ liệu vào chương trình TKTT. Cụ thể như sau:

3.1. Cập nhật thông tin tờ khai có hoặc nợ C/O ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đăng ký tờ khai hải quan.

3.2. Đối với tờ khai nợ C/O: phải thực hiện cập nhật thông tin ngay khi doanh nghiệp nộp bổ sung C/O.

3.3. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi C/O do có sai lệch giữa hồ sơ hải quan (và hàng hóa thực tế) với thông tin về C/O: phải thực hiện việc cập nhật thông tin ngay khi doanh nghiệp nộp C/O mới.

3.4. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng không xuất khẩu hàng hóa: ngoài việc hủy/xóa tờ khai theo đúng quy định, nếu là tờ khai xuất khẩu có C/O thì phải thực hiện ngay việc xóa thông tin C/O trong chương trình TKTT.

Việc cập nhật dữ liệu được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

4. Nâng cấp chương trình TKTT:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cử cán bộ thực hiện:

- Tái bản nâng cấp chương trình và tài liệu hướng dẫn nâng cấp từ mạng nội bộ ngành Hải quan tại địa chỉ: máy chủ 192.40.1.3, thư mục TKTT_Update\TKTT Update 2008_11_07;

- Thực hiện việc nâng cấp chương trình theo các bước trong tài liệu hướng dẫn.

5. Tổ chức thực hiện:

- Việc nâng cấp chương trình phải thực hiện xong trước ngày 17/11/2008 đồng thời phải cập nhật bổ sung đầy đủ thông tin tờ khai có và nợ C/O đã đăng ký trong thời gian từ 01/11/2008 đến thời điểm hoàn thành việc nâng cấp chương trình;

- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu về lô hàng dệt may cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan có liên quan theo quy chế phối hợp công tác.

- Nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị phải báo cáo và đề xuất kịp thời về Tổng cục Hải quan để giải quyết.

Trường hợp cần thiết có thể liên hệ với các địa chỉ sau:

- Vướng mắc về thủ tục hải quan: liên hệ Vụ Giám sát Quản lý theo số điện thoại: 04.38720121 hoặc 04.38720281, FAX: 04.38725909.

- Vướng mắc về kỹ thuật: liên hệ Cục CNTT & Thống kê Hải quan theo số điện thoại: 04.38722174, FAX: 04.38722180 hoặc địa chỉ http://10.224.33.10/forum.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương (Vụ XNK), Phòng TM&CN Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu VT, GSQL (3b), Cục CNTT&TKHQ(1b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN C/O HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
(Kèm theo công văn số 5796/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 11 năm 2008)

Việc cập nhật thông tin C/O hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ được thực hiện bằng các chức năng tại mục “Quản lý C/O - Quản lý C/O hàng dệt may XK” trong chương trình TKTT.

1. Chức năng “Cập nhật C/O hàng XK”

1.1. Mục đích sử dụng:

1.1.1. Cập nhật thông tin C/O:

- Cập nhật thông tin tờ khai xuất khẩu có C/O ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đăng ký tờ khai.

- Khi doanh nghiệp bổ sung C/O đối với trường hợp nợ C/O, sử dụng chức năng này để cập nhật bổ sung thông tin C/O đồng thời chương trình sẽ tự động xóa nợ C/O.

- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi C/O: cập nhật thông tin C/O mới, chương trình sẽ tự động thay thế cho thông tin C/O cũ.

1.1.2. Xóa thông tin C/O đối với trường hợp hủy/xóa tờ khai có C/O.

1.2. Hướng dẫn sử dụng:

1.2.1. Cập nhật thông tin C/O:

- Cập nhật duy nhất “Số C/O”: chọn “Kiểm tra”.

+ Nếu số C/O đã có trong bảng dữ liệu của Tổng cục: các thông tin C/O sẽ được hiển thị lên;

+ Nếu số C/O chưa có, các thông tin C/O sẽ không được hiển thị, trường hợp này đề nghị kiểm tra lại, nếu số C/O đã nhập đúng với số C/O trên bản giấy thì tiếp tục việc cập nhật số liệu.

- Chọn “Thêm hàng”: nhập các thông tin tờ khai có C/O và chọn “Tìm kiếm” để hiển thị danh sách hàng của tờ khai.

- Đánh dấu dòng hàng số C/O, chọn “Chọn hàng vào C/O” để thực hiện việc cập nhật.

1.2.2. Xóa thông tin C/O:

- Nhập “Số C/O”: chọn “Kiểm tra” để hiển thị dòng hàng có C/O;

- Chọn “Xóa” ở đầu dòng hàng có C/O để xóa thông tin C/O.

2. Chức năng “Thêm C/O hàng XK nợ”:

2.1. Mục đích sử dụng:

Cập nhật thông tin tờ khai xuất khẩu nợ C/O

2.2. Hướng dẫn sử dụng:

- Nhập thông tin tờ khai nợ C/O, chọn “Tìm kiếm” để hiển thị danh sách hàng của tờ khai;

- Đánh dấu dòng hàng nợ C/O, chọn “Chọn hàng vào C/O nợ” để thực hiện việc cập nhật.

3. Chức năng “Tìm kiếm C/O hàng XK nợ”:

3.1. Mục đích sử dụng:

Quản lý danh sách các tờ khai nợ C/O

3.2. Hướng dẫn sử dụng

Nhập các điều kiện tìm kiếm, chọn “Tìm kiếm” để hiển thị danh sách tờ khai nợ C/O.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5796/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5796/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2008
Ngày hiệu lực13/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5796/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5796/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5796/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành13/11/2008
        Ngày hiệu lực13/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5796/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5796/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan và cập nhật thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ