Công văn 5797/BTC-TCHQ

Công văn 5797/BTC-TCHQ năm 2015 về việc tham gia ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định 81/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5797/BTC-TCHQ 2015 ý kiến dự thảo nghị định thay thế 81/2010/NĐ-CP


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5797/BTC-TCHQ
V/v tham gia ý kiến

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Phúc đáp công văn số 2790/BGTVT-VT ngày 09/03/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 81/2010/NĐ-CP Bộ Tài chính có kiến như sau:

1. Ý kiến chung về Dự thảo Nghị định:

a) Đề nghị sửa tên Nghị định thành: “Nghị định về an ninh hàng không dân dụng” cho phù hợp với Luật Hàng không dân dụng.

b) Đề nghị bổ sung dự thảo Tờ trình Chính phủ, trong đó có sự cần thiết ban hành Nghị định, thực hiện tổng kết tình hình thi hành pháp luật đối với Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về An ninh hàng không dân dụng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung báo cáo đánh giá tác động, báo cáo những điểm mới, thay đổi của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, thuyết minh làm cơ sở đưa ra các kiến nghị ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP.

c) Trong các nội dung sửa đổi so với Nghị định 81/2010/NĐ-CP thì nội dung mới tại dự thảo Nghị định thay thế chưa nêu rõ các quy chế phối hợp, cụ thể tại các cảng hàng không sân bay, cụ thể là:

c.1) Đề nghị bổ sung quy định về cơ chế cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa, hành lý, hành khách, nhân viên hàng không giữa nhà chức trách hàng không, người khai thác cảng hàng không, sân bay với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tại cảng hàng không dân dụng để đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hàng không, pháp luật về hải quan, ... góp phần tăng cường bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

c.2) Đề nghị bổ sung nội dung xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện soi chiếu chung giữa cơ quan Hải quan và An ninh Hàng không. Trong đó, Quy chế xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong khâu thực hiện soi chiếu chung và Cơ chế phối hợp thực hiện của từng đơn vị khi có phát hiện nghi vấn và bàn giao lại giữa các bên chịu trách nhiệm xử lý.

d) Căn cứ khoản 2 Điều 190 Luật Hàng không dân dụng năm 2006 thì hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng là hành vi có khả năng uy hiếp an toàn hoạt động hàng không dân dụng (trong đó chủ yếu là các hành vi gây nguy hiểm cho tàu bay và hành khách trên tàu bay).

đ) Căn cứ quy định tại Điều 46 Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng.

Đề nghị nêu rõ trong tờ trình căn cứ của việc sửa đổi theo hướng trích lập quỹ từ nguồn thu giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không sân bay. Đồng thời nêu rõ hiện hành không quy định quỹ đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp dẫn đến những bất cập gì và sau khi xây dựng quỹ thì đơn vị nào sẽ hướng dẫn quản lý và sử dụng.

e) Đề nghị bổ sung quy định về cơ chế cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa, hành lý, hành khách, nhân viên hàng không giữa Nhà chức trách hàng không, người khai thác cảng hàng không, sân bay với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tại cảng hàng không dân dụng để đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hàng không, pháp luật về hải quan, ... góp phần tăng cường bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

2. Ý kiến cụ thể về nội dung dự thảo Nghị định:

a) Tại Điều 1: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “dân dụng” sau cụm từ “an ninh hàng không”.

b. Tại Điều 2: đề nghị bổ sung vào về đối tượng áp dụng như sau:

“Nghị định này được áp dụng đối với... nếu các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, pháp luật nước sở tại không có các quy định khác ...” nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

c. Tại Điều 4: bổ sung nội dung giải thích từ ngữ “Vật phẩm nguy hiểm” hoặc phải quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn.

d) Tại điểm 1, khoản 5, Điều 4: Đề nghị bổ sung “Cung cấp thông tin sai đến mức uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay hoặc trên mặt đất; an toàn của hành khách, tổ bay, và công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng”.

đ) Tại điểm a khoản 4 Điều 9: bổ sung quy định cụ thể về “các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành đánh giá” để đảm bảo rõ ràng trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện.

e) Tại khoản 9 Điều 10: bổ sung quy định cụ thể về điều kiện (cơ sở) để tổ chức lực lượng an ninh trên không, bố trí nhân viên an ninh trên không (tránh hiểu trong mọi trường hợp Nhà chức trách hàng không đề nghị, Bộ Công an phải tổ chức lực lượng an ninh trên không, bố trí nhân viên an ninh trên không).

g) Tại Điều 12: đề nghị sửa từ “Công ước quốc tế” thành “các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập” để đảm bảo phù hợp với tên gọi.

h) Tại khoản 4 Điều 14: đề nghị Bộ Giao thông bỏ quy định “những hành khách mang theo vũ khí công cụ hỗ trợ trên cùng chuyến bay phải được thông báo vị trí ngồi của nhau” để đảm bảo an ninh chuyến bay.

i) Tại khoản 3 Điều 45 đề nghị bổ sung từ “chia sẻ” vì trong công tác phối hợp kiểm tra, soi chiếu chung giữa Cơ quan Hải quan và An ninh hàng không thì thông thường sử dụng máy soi của cơ quan Hàng không nên nhiều khi trách nhiệm lưu trữ hình ảnh camera, máy soi chiếu X- quang do An ninh hàng không lưu giữ. Do nhu cầu phân tích hình ảnh trong công tác kiểm tra, giám sát Hải quan phải sử dụng lại các thông tin dưới dạng hình ảnh lưu trữ của Hệ thống máy soi chiếu để lưu trữ, phân tích và rút kinh nghiệm nên cơ quan Hải quan rất cần sự chia sẻ từ phía Hàng không các hình ảnh đang lưu trữ trên máy soi chiếu X-Quang.

k) Căn cứ quy định tại Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; không quy định việc lập quỹ đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng từ nguồn thu giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không”. Đề nghị bỏ quy định về lập quỹ đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quy định tại khoản 2 Điều 46 dự thảo Nghị định. Theo đó, bỏ khoản 3 Điều 46 dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính phúc đáp nội dung trên để Quý Bộ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (9).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5797/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5797/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2015
Ngày hiệu lực05/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5797/BTC-TCHQ 2015 ý kiến dự thảo nghị định thay thế 81/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5797/BTC-TCHQ 2015 ý kiến dự thảo nghị định thay thế 81/2010/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5797/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/05/2015
        Ngày hiệu lực05/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5797/BTC-TCHQ 2015 ý kiến dự thảo nghị định thay thế 81/2010/NĐ-CP

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5797/BTC-TCHQ 2015 ý kiến dự thảo nghị định thay thế 81/2010/NĐ-CP

         • 05/05/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực