Công văn 580/TCT-TNCN

Công văn 580/TCT-TNCN năm 2017 về kê khai giảm trừ người phụ thuộc đối với thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 580/TCT-TNCN 2017 kê khai giảm trừ người phụ thuộc đối với thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 580/TCT-TNCN
V/v kê khai giảm trừ người phụ thuộc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2037/CT-TNCN ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về các vướng mắc kê khai giảm trừ người phụ thuộc. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ.

Căn cứ điểm c, d, h khoản 1, điều 9 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ khoản 4, điều 28 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm tr cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ.

Do vậy, Vụ QLT TNCN thống nhất với ý kiến thứ 2 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh: Trường hợp ông Nguyễn Thế Hải chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc là con đẻ, mẹ đẻ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh mà cá nhân đã nộp cùng hồ sơ quyết toán thuế các năm tính thuế 2013, 2014, 2015 do là nộp hồ sơ hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 580/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 580/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/02/2017
Ngày hiệu lực 23/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 580/TCT-TNCN 2017 kê khai giảm trừ người phụ thuộc đối với thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 580/TCT-TNCN 2017 kê khai giảm trừ người phụ thuộc đối với thuế thu nhập cá nhân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 580/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 23/02/2017
Ngày hiệu lực 23/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 580/TCT-TNCN 2017 kê khai giảm trừ người phụ thuộc đối với thuế thu nhập cá nhân

Lịch sử hiệu lực Công văn 580/TCT-TNCN 2017 kê khai giảm trừ người phụ thuộc đối với thuế thu nhập cá nhân

  • 23/02/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/02/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực