Công văn 5805/BNV-TCBC

Công văn 5805/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5805/BNV-TCBC 2020 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5805/BNV-TCBC
V/v thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 (thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành. Trong đó:

a) Xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP , hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

b) Xây dựng và thực hiện ngay phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định, để bảo đảm khi Nghị định số 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các đơn vị sự nghiệp công lập đã được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định.

2. Quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP , hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc báo cáo định kỳ đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 26 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị các địa phương sớm triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để p/hợp);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5805/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5805/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2020
Ngày hiệu lực04/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(06/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5805/BNV-TCBC 2020 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5805/BNV-TCBC 2020 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5805/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành04/11/2020
        Ngày hiệu lực04/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (06/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5805/BNV-TCBC 2020 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5805/BNV-TCBC 2020 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP

           • 04/11/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực