Công văn 586/TCT-KK

Công văn 586/TCT-KK về hoàn trả tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 586/TCT-KK hoàn trả tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/TCT-KK
V/v hoàn trả tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tân Thuận,
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 037/TTC.TY.12 ngày 03/10/2012 của Công ty TNHH Tân Thuận; Công văn số 9571/CT-KK&KTT ngày 07/12/2012 và công văn số 9959/CT-KTT1 ngày 19/12/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn trả tiền thuê đất vượt quá thời hạn hoạt động mà Công ty TNHH Tân Thuận đã nộp ngân sách nhà nước. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 5 Điều 57; Điều 58 Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Điểm 3 Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Mục II, Mục VII Phần C Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điều 23, Điều 51 Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ quy định, hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Tân Thuận sau thanh tra có số tiền thuê đất vượt quá thời hạn hoạt động của Công ty TNHH Tân Thuận được hoàn trả, Bộ Tài chính đã có công văn số 17701/BTC-TCT ngày 27/12/2010 về việc xử lý sau thanh tra thuế và Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 01/KBTPHCM-KT ngày 08/5/2012 về việc xác nhận số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Tân Thuận.

Trường hợp Công ty TNHH Tân Thuận nộp tiền thuê đất bằng ngoại tệ thì đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền thuê đất nêu trên bằng đồng Việt Nam tương ứng số ngoại tệ được hoàn trả quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cơ quan thuế ra quyết định hoàn trả các loại thuế và phí khác từ ngân sách nhà nước cho Công ty TNHH Tân Thuận theo quy định của pháp luật về thuế.

Về thủ tục hồ sơ hoàn các loại thuế và phí khác: đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51 Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">28/2011/TT-BTC nêu trên./.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Tân Thuận được biết, liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (đê B/c);
- Sở Tài chính Tp.HCM;
- Kho bạc Tp.HCM;
- Các Vụ, Cục (BTC): PC, CST, TCĐN, NSNN, KBNN, Cục QLCS
- Các Vụ (TCT): PC, CS, DTTT
- Lưu VT; CS(02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 586/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 586/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/02/2013
Ngày hiệu lực 21/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 586/TCT-KK

Lược đồ Công văn 586/TCT-KK hoàn trả tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 586/TCT-KK hoàn trả tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 586/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Vũ Văn Trường
Ngày ban hành 21/02/2013
Ngày hiệu lực 21/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 586/TCT-KK hoàn trả tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 586/TCT-KK hoàn trả tiền thuê đất

  • 21/02/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/02/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực