Công văn 5895/VPCP-TH

Công văn số 5895/VPCP-TH về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2007 và xây dựng Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5895/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 2007 và xây dựng Chương trình công tác 2008 của Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 5895/VPCP-TH
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2007 và xây dựng Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2007 và xây dựng chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí chỉ đạo Bộ, cơ quan chuẩn bị báo cáo Chính phủ về các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007

1. Nhận xét về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2007: đánh giá kết quả công tác Chính phủ đã đạt được so với nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra trong Báo cáo gửi kèm theo công văn số 61/VPCP-TH ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; trong đó, nêu cụ thể những đóng góp của Bộ, cơ quan, địa phương mình vào kết quả chung đạt được và những hạn chế thiếu sót cần bổ sung, khắc phục.

2. Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, tập trung vào các nội dung về: thực hiện chương trình công tác; ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị và các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ, cơ quan, địa phương; sự phối hợp với các Bộ và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2007.

3. Đánh giá việc triển khai xử lý các công việc đột xuất, bất ngờ xảy ra trong năm thuộc phạm vi quản lý như: phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, tai nạn lao động, dịch bệnh, ổn định giá cả, kiềm chế tai nạn giao thông và các vấn đề nổi cộm khác.

4. Kiểm điểm việc xây dựng và thực hiện các đề án do Bộ, cơ quan, địa phương chủ trì trong chương trình công tác năm 2007 của Chính phủ: rà soát, đánh giá tình hình đăng ký và chuẩn bị các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư và Bộ Chính trị của Bộ, cơ quan, địa phương mình, nêu cụ thể số đề án đã đăng ký, số đề án đã trình và chất lượng, tiến độ trình các đề án theo chương trình công tác năm của Chính phủ. Việc rà soát, đánh giá chương trình công tác cần căn cứ vào danh mục các đề án của Bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng tháng và các công việc nêu trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007, các Chương trình hành động của Chính phủ và văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ đầu năm 2007 đến nay.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008

Chương trình công tác năm 2008 bao gồm 2 phần:

1. Phần một: Kiến nghị những định hướng, những công tác trọng tâm Chính phủ cần tập trung chỉ đạo trong năm 2008; những chủ trương, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2008; các nội dung cần đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

2. Phần hai: Danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2008 (theo mẫu 1), bao gồm:

a. Các dự án luật, nghị quyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sẽ được Quốc hội khóa XII quyết định trong kỳ họp thứ hai sắp tới);

b. Các đề án trong chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ phân công cho các Bộ hoặc Ban Cán sự Đảng các Bộ chuẩn bị, trình;

c. Các đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan trình tại Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 (sẽ được ban hành trong thời gian tới) và một số văn bản khác; các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sẽ được ban hành trong năm 2008;

d. Các đề án do các Bộ, cơ quan đăng ký trình, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất Chính phủ trình, xin ý kiến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

đ. Các đề án trong chương trình công tác năm 2007 và nhưng năm trước chưa hoàn thành, nhưng vẫn cần thực hiện trong chương trình năm 2008 (kể cả nhưng đề án thuộc từ điểm b đến điểm d nêu trên).

Từng đề án trong danh mục đều kèm theo tóm tắt kế hoạch chuẩn bị (theo mẫu 2).

Không đưa vào danh mục nói trên: các đề án không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các dự án luật, pháp lệnh không có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 của Quốc hội; các đề án chưa rõ nội dung, các đề án không khả thi; các báo cáo, vấn đề mang tính chất xử lý công việc thường xuyên…

Báo cáo cần nêu đầy đủ, cụ thể và ngắn gọn (phần lời văn không quá 15 trang) và được gửi hai (02) bản đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2007.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc xây dựng báo cáo theo các nội dung trên và gửi đúng giới hạn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Chánh VP các Bộ, cơ quan, UBND các địa phương trên;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

MẪU 1

DANH MỤC ĐỀ ÁN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2008 CỦA BỘ, CƠ QUAN…

Stt

Tên đề án

Thời gian trình

Cấp trình

Ghi chú

TTg

CP

BBT

BCT

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đối với các đề án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đề nghị Bộ, cơ quan chỉ đề xuất về thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến, còn thời gian trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư phụ thuộc vào bố trí chương trình của Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội. Nếu Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội yêu cầu trình sớm hơn thì Văn phòng Chính phủ sẽ điều chỉnh chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp.

- Về dự kiến thời gian trình, ghi rõ thời gian theo tháng (theo yêu cầu tại mẫu số 2)

 

MẪU 2

TÓM TẮT KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN…

1. Tên đề án:

2. Cơ sở đăng ký: nêu rõ do:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản nào?

- Hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh nào?

- Bộ, cơ quan tự đề xuất.

3. Tóm tắt nội dung chính của đề án:

4. Đơn vị thuộc Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo (hoặc thành lập Ban soạn thảo):

5. Bộ, cơ quan phối hợp:

6. Thời gian xây dựng đề án:

- Dự thảo xong đề án: tháng …/2008

- Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan có liên quan: tháng …/2008

- Lấy ý kiến cơ quan thẩm định: tháng …/2008

- Lãnh đạo Bộ, cơ quan thông qua: tháng …/2008

7. Thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: tháng …/2008

8. Dự kiến thời gian Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt đề án: tháng …/2008

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5895/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5895/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực15/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5895/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 2007 và xây dựng Chương trình công tác 2008 của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5895/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 2007 và xây dựng Chương trình công tác 2008 của Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5895/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành15/10/2007
        Ngày hiệu lực15/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5895/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 2007 và xây dựng Chương trình công tác 2008 của Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5895/VPCP-TH kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 2007 và xây dựng Chương trình công tác 2008 của Chính phủ

           • 15/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực