Công văn 5898/BNV-TCBC

Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5898/BNV-TCBC 2019 thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh cấp huyện


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5898/BNV-TCBC
V/v đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cp tnh, cấp huyện

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn c Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 ca Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một s vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ca h thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiu qu; Kết luận s 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một s mô hình thí điểm theo Nghị quyết s 18-NQ/TW; Nghị quyết s 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 ca y ban Thường vụ Quốc hội về vic thí điểm hợp nht Văn phòng Đoàn đại biu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tnh và ý kiến của Ban Cán sự đng Chính ph tại Văn bản s 1063- TB/BCSĐCP ngày 11/9/2019, Bộ Nội vụ đ nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất ca Ban Thường vụ cp ủy cp tnh và Hội đồng nhân dân cấp tnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện, cụ th như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm

a) Ở cấp tỉnh

- Thí điểm hợp nhất S Tài chính với S Kế hoạch và đầu tư thành S Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp tnh qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

- Thí điểm hợp nhất S Giao thông vn tải với S Xây dựng thành S Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chc năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tnh qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận ti và xây dựng.

- Thí điểm hợp nht S Nội vụ với Ban Tổ chức tnh ủy, thành ủy thành Cơ quan T chức - Nội vụ cp tnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp y cấp tnh về công tác t chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

- Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tnh với y ban Kim tra tnh ủy, thành y thành Cơ quan Thanh tra - Kim tra cp tnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tnh về công tác kim tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tnh thực hiện chức năng qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

b) cấp huyện

- Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ vi Ban T chức cp ủy cấp huyện thành Cơ quan T chức - Nội vụ cp huyện, thực hin chức năng tham mưu, giúp vic cho cp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán b và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp huyện thực hiện chức năng qun lý nhà nước v ngành, lĩnh vực nội vụ.

- Thí điểm hợp nht Thanh tra cấp huyện với y ban Kim tra cp y cp huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kim tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cp ủy cp huyn về công tác kim tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp huyn thực hin chức năng qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vc thanh tra.

- Thí điểm hợp nht Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp y cấp huyn thành Văn phòng cấp huyện, thực hin chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nht các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cp huyện khác với nội dung quy định tại Khoản 1 Văn bn này thì Ủy ban nhân dân cp tnh trình Hi đồng nhân dân cùng cp, báo cáo Ban Thường vụ cp ủy cp tnh, gi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Văn Phòng Chính Ph (để p/hợp);
- Bộ Trưng Lê Vĩnh Tân;
- Th
Trưởng Nguyn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC (03b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5898/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5898/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2019
Ngày hiệu lực27/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5898/BNV-TCBC 2019 thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5898/BNV-TCBC 2019 thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh cấp huyện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5898/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành27/11/2019
        Ngày hiệu lực27/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5898/BNV-TCBC 2019 thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh cấp huyện

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5898/BNV-TCBC 2019 thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh cấp huyện

            • 27/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực