Công văn 5918/TCHQ-GSQL

Công văn 5918/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5918/TCHQ-GSQL 2020 xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5918/TCHQ-GSQL
V/v xử lý phế liệu tồn đọng

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Để triển khai công tác xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan đã có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện, tuy nhiên, hiện nay việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển và sớm có kết quả báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Về việc phân loại và báo cáo kết quả phân loại:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6632/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2019, công văn số 3230/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2020 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển. Hiện nay, Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo kết quả giám định và hoàn thành việc phân loại phế liệu tồn đọng của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, đề nghị 02 Cục Hải quan thành phố khẩn trương hoàn thành việc phân loại, giám định và báo cáo kết quả gửi về Tổng cục Hải quan.

Riêng đối với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/8/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5457/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức giám định hàng hóa để hoàn thành việc phân loại, xác định chính xác hàng hóa tồn đọng. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện.

2. Về việc thực hiện bán đấu giá đối với các lô hàng đã hoàn thành việc phân loại và xác định được chính xác hàng hóa là phế liệu thuộc danh mục theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

Ngày 29/5/2020, Tổng cục Môi trường đã có công văn số 1670/TCMT-QLCT về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, theo đó, Tổng cục Môi trường đã thông báo danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để tham gia tổ chức đấu giá các lô hàng phế liệu tồn đọng. Vì vậy, Tổng cục Hải quan chuyển danh sách doanh nghiệp kèm công văn số 1670/TCMT-QLCT nêu trên để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thông báo cho các doanh nghiệp để nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Theo đó, đối với các lô hàng đã hoàn thành việc phân loại, giám định và xác định chính xác là phế liệu thuộc danh mục theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tổ chức bán đấu giá theo quy định cho các doanh nghiệp theo danh sách gửi kèm công văn số 1670/TCMT-QLCT nêu trên của Tổng cục Môi trường. Đối với các lô hàng chưa hoàn thành việc phân loại, giám định và chưa xác định được chính xác là phế liệu thuộc danh mục theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện phân loại, giám định để sớm kết thúc việc xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển.

3. Về việc tái xuất các container phế liệu xác định là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

Ngày 08/7/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4589/TCHQ- GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tái xuất phế liệu tồn đọng, theo đó, để để việc tái xuất container phế liệu tồn đọng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đồng thời việc quay vòng vỏ container không gặp vướng mắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

- Trước khi thực hiện tái xuất phế liệu tồn đọng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách, báo cáo các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu, số container, số seal về Tổng cục Hải quan để rà soát, thiết lập tiêu chí. Sau khi Tổng cục Hải quan rà soát và thiết lập các tiêu chí quản lý, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Hãng tàu/Đại lý hãng tàu thực hiện tái xuất phế liệu tồn đọng.

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu cam kết thực hiện tái xuất toàn bộ các lô hàng tồn đọng xác định là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tránh việc lợi dụng chỉ tái xuất lượng hàng hóa còn khả năng tái chế còn để lại cảng biển Việt Nam các loại hàng hóa không còn khả năng tái chế gây ô nhiễm môi trường.

4. Công tác báo cáo:

a. Báo cáo kết quả xử phế liệu tồn đọng:

Để có cơ sở báo cáo kết quả xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển như sau:

- Tổng số container phế liệu tồn đọng tính đến 31/8/2020;

- Tổng số container phế liệu đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu trong năm 2018, năm 2019 và 8 tháng năm 2020 (trong đó nêu rõ tổng số container phế liệu tồn đọng đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu);

- Tổng số container phế liệu tồn đọng đã tái xuất trong năm 2018, năm 2019 và 8 tháng năm 2020 (trong đó nêu rõ tổng số container phế liệu tồn đọng đã tái xuất).

Số liệu báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 10/9/2020.

b. Trong quá trình thực hiện điểm 2, điểm 3 công văn này có phát sinh khó khăn, vướng mắc (nếu có) vượt thẩm quyền thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5918/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5918/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2020
Ngày hiệu lực09/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(25/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5918/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5918/TCHQ-GSQL 2020 xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5918/TCHQ-GSQL 2020 xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5918/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành09/09/2020
        Ngày hiệu lực09/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (25/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5918/TCHQ-GSQL 2020 xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5918/TCHQ-GSQL 2020 xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm

              • 09/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực