Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT

Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT năm 2017 về thực hiện điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông nông thôn do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT 2017 phát triển giao thông nông thôn


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5919/TCĐBVN-KHĐT
V/v thực hiện điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông nông thôn

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

 

Kính gửi: Các sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược) được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt tại Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2011. Đến nay, việc xem xét điều chỉnh chiến lược phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và biến đổi môi trường là hết sức cn thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc thực hiện điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông nông thôn tại Văn bản số 10139/BGTVT-KHĐT ngày 07/9/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược của Tỉnh (trong đó lưu ý đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí về giao thông của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới) và rà soát, đề xuất các nội dung cần cập nhật, bổ sung lập dự án điều chỉnh Chiến lược.

Báo cáo gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 27/9/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT (có mẫu biểu báo cáo theo phụ lục đính kèm).

Đề nghị các Sở GTVT triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Các Phó TCT;
- Vụ QLBTĐB;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Biểu 1. Hiện trạng đường bộ năm 2017 (trang 1)

TT

Tên đường


đường

Cấp
đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (km)

Bề rộng

Kết cấu mặt đường (km)

, TT,
đường

Huyện, TX, đường

Xã, TT, đường

Huyện, TX, đường

Nn (m)

Mặt (m)

BTXM

BTN

Đá
nhựa

Đá
dăm

C.phối

Đất

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

kết cấu mặt đường ghi theo từng loại mặt đường, bao nhiêu km

Chất lượng mặt đường từng loại bao nhiêu km (mặt đường tốt ? km, mặt đường xấu ? km....)
áp dụng cho quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã

Quốc lộ, tỉnh lthống kê theo tỉnh, đường huyện đường xã thống kê theo huyện; (đường thôn xóm: tính gộp lại)

Biểu 1. Hiện trạng đường bộ năm 2017 (trang 2)

TT

Tình trạng mặt đường

Ghi chú (đi được 4 mùa, 2 mùa)

Địa
hình

BTXM (km)

BTN (km)

Đá nhựa (km)

Đá dăm (km)

Cấp phối (km)

Đất (km)

Khác

Tốt

TBình

Xấu

Tốt

TBình

Xấu

Tốt

TBình

Xấu

Tốt

TBình

Xấu

Tốt

TBình

Xấu

Tốt

TBình

Xấu

1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 2. Hiện trạng các loại cầu trên đường GTNT năm 2017

TT

Tên đường

V trí (tại lí trình)

Chiều rộng (m)

Chiều dài (m)

Khẩu độ thông thuyền (m)

Tải trọng

Loại cầu (m)

Năm xây dựng

Tình trạng cầu (tốt, TB, xấu)

Ghi chú

BTCT-DƯL

BTCT thường

Thép liên hợp

Cầu thép

Cầu g

Cầu khác

 

Tuyến đường 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cầu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cầu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cầu n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến đường 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cầu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cầu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cầu n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 3. Hiện trạng các tuyến đường sông, sông GTNT năm 2017

TT

Tên sông

Chiu dàl (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Cấp sông

Tình trạng kĩ thuật

Chiu dài khai thác (km)

Ghi chú

I

II

III

IV

V

VI

Chiều sâu (m)

Chiu Rộng (m)

BK cong ln nhất R(m)

BK cong nhỏ nhất R(m)

Cho phương tiện mớn < 1 m

Cho phương tiện mớn > 1 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các loại sông được thống kê theo tỉnh, theo huyện.

Biểu 4. Công tác xây dựng quy hoạch GTVT, GTNT từ năm 2012 đến năm 2017

TT

Đơn vị hành chính

Đã có quy hoạch GTNT chưa

Năm lập quy hoạch

Tóm tắt tên quy hoạch

Đơn vị thực hiện

1

Huyện thứ 1

 

 

 

2

Huyện thứ 2

 

 

 

3

Huyện thứ 3

Chưa có

 

 

 

4

Huyện thứ 4

Chưa có

 

 

 

5

Huyện thứ 5

Đang lập

 

 

 

6

Huyện thứ 6

Đang lập

 

 

 

7

Huyện thứ 7

Đang lập

 

 

 

8

Huyện thứ 8

 

 

 

9

Quy hoạch GTVT toàn tỉnh

 

 

 

10

Quy hoạch GTNT toàn tỉnh

Chưa có

 

 

 

Biểu 5. Phương tiện giao thông vận tải

A. Đường bộ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Chiếc

Tấn/Ghế

Chiếc

Tấn/Ghế

Chiếc

Tấn/Ghế

Chiếc

Tấn/Ghế

Chiếc

Tấn/Ghế

Chiếc

Tấn/Ghế

Chiếc

Tấn/Ghế

Chiếc

Tấn/Ghế

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Vận tải Hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô chở hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 5 tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ T 5 ti dưới 10 tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ 10 tấn chở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các loại xe cơ giới khác (xe ba gác máy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các loại xe thô sơ khác (xe ba gác đạp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Vận tải Hành khách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô khách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 5 chỗ ngồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó Taxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ 5 tới 14 ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ 15 tới 25 ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trên 25 ghế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe lam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe cơ giới 2 bánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 6. Hiện trạng và dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng cầu đường cho các xã chưa có đường ô tô

TT

Huyện

Danh sách các xã chưa có đường ôtô đến trung tâm

Tên tuyến đường

Chiu dài đường cn xây dựng (km)

Chiu rộng nền đường dự kiến (m)

Chiều rộng mặt đường dự kiến (m)

Loại mặt đường dự kiến

Dự kiến TMĐT đường (tỷ.VNĐ)

Số lượng cầu (cái)

Chiều dài cầu (m)

Dự kiến TMĐT cầu (tỷ.VNĐ)

Dự kiến TMĐT cu và đường (tỷ.VNĐ)

Đã có dự án chưa

Điều kiện địa hình

Ngun vốn đu tư

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện 1

Xã 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện 2

Xã 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cả tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 7. Kế hoạch đầu tư xây dựng đường GTNT đến năm 2020, 2025, 2030

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiu dài (km)

Hiện trạng

Quy hoạch

Đơn giá

Kinh phí ước tính (Tr. đồng)

Nguồn vốn đầu tư

Địa hình

Dự kiến năm hoàn thành

Cấp đường

Loại mặt

Cấp đường

Loại mặt

Chiu rộng nền đường (m)

Chiều rộng mặt đường (m)

I

Tên Huyện 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuyến đường 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuyến đường 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tuyến đường 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tên Huyện 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tuyến đường 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tuyến đường 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tuyến đường 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tuyến đường 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng toàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 8. Kế hoạch đầu tư xây dựng cầu GTNT đến năm 2020, 2025, 2030

STT

Tên đường

Tên cu

Lý trình

Loại công việc

Chiều dài cầu (m)

Chiều rộng cầu (m)

Loại cu

Tải trọng dự kiến (tấn)

Chi phí ước tính

Nguồn vốn đu tư

Dự kiến thời gian hoàn thành

Xây mi

Cải tạo

Xây dựng lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 9. Kế hoạch đầu tư xây dựng một số cầu bến GTNT đến năm 2020, 2025, 2030

STT

Tên cầu bến, sông

Vị trí

Loại cầu bến

Loại xây dng

Diện tích

Tải trọng dự kiến (tn)

Chi phí ước tính

Nguồn vốn đầu tư

Dự kiến thời gian hoàn thành

Xây mới

Nâng cấp, cải tạo

Mét dài cu bến

Chiu rộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 10. Kết quả thực hiện về GTNT trong năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 của tỉnh/huyện…………

(lập biểu riêng từng năm)

Đơn vị: triệu đồng

 

Đu tư vđường

Đầu tư về cầu

Đầu tư về cống

Đu tư về tràn

Vốn cho các Công trình khác trên đường

Tổng vốn đầu tư toàn tuyến

TT

Công việc

K.lượng
(Km)

Vốn thực hiện

K.lượng cầu

Vốn thực hiện

K. lượng cống

Vốn thực hiện

K. lượng tràn

Vốn thực hiện

Cái

m.dài

Cái

m.dài

Cái

m.dài

1

Tuyến đường huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

Nâng cấp, cải tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

Bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa định kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuyến đường xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nâng cấp, cải tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa định kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường thôn, xóm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

Nâng cấp, cải tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

Bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa định kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng toàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nâng cấp, cải tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa định kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 11. Kết quả thực hiện về GTNT năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 của tỉnh/huyện…… Phân theo nguồn vốn

(Lập biểu riêng từng năm)

TT

Công việc

Kinh phí thực hiện (Triu đồng)

Ghi chú

Tổng số

TW h trợ

TPCP

NS tỉnh

NS huyện

NS xã

Dân đóng góp

Nguồn khác

1

Tuyến đường huyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

Nâng cấp, cải tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

Bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đnh kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuyến đường xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nâng cấp, cải to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Bo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đnh k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường thôn, xóm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

Nâng cấp, cải to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

Bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đnh kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đt xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng toàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nâng cấp, cải to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Bo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đnh kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5919/TCĐBVN-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực21/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT

Lược đồ Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT 2017 phát triển giao thông nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT 2017 phát triển giao thông nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5919/TCĐBVN-KHĐT
        Cơ quan ban hànhTổng cục đường bộ Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Huyện
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực21/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT 2017 phát triển giao thông nông thôn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5919/TCĐBVN-KHĐT 2017 phát triển giao thông nông thôn

             • 21/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực