Công văn 5920/BGDĐT-KHTC

Công văn 5920/BGDĐT-KHTC năm 2018 về triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5920/BGDĐT-KHTC 2018 giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5920/BGDĐT-KHTC
V/v triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình); căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ và đã được phê duyệt tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp để chỉ đạo triển khai tốt một số nội dung sau:

1. Về kinh phí thực hiện Chương trình

Trên cơ sở số vốn từ ngân sách trung ương giao, đề nghị các địa phương cân đối bố trí thêm nguồn kinh phí của địa phương để đối ứng. Khuyến khích các tỉnh bố trí tăng thêm nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu, phù hợp thực tế tại địa phương như: cải tạo để mở rộng công trình nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh... Đề nghị dùng nguồn kinh phí đối ứng của địa phương để thực hiện các chi phí tư vấn, quản lý dự án, quản lý công trình, kiểm tra giám sát Chương trình (chi tiết vốn NSTƯ và địa phương năm 2018 và dự kiến các năm gửi kèm).

2. Về lập kế hoạch và phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình

Trên cơ sở số vốn (gồm cả vốn đối ứng) và nhiệm vụ được giao của cả giai đoạn 2016-2020, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch và dự toán kinh phí theo năm và cả giai đoạn một cách phù hợp để triển khai Chương trình, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/01/2019 để tổng hợp theo quy định.

Hằng năm, căn cứ dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án phân bổ và gửi kết quả phân bổ dự toán kinh phí của Chương trình (chi tiết từng nhiệm vụ) về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp theo quy định tại khoản 4, điều 4 Thông tư số 86/2018/BTC ngày 18/9/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình của các tỉnh và sẽ thu hồi vốn hoặc giảm vốn đối với các tỉnh không thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đúng quy định về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình, không thực hiện đủ vốn đối ứng, không thực hiện đúng tiến độ và báo cáo đúng theo quy định của Chương trình.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở GDĐT các tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DỰ KIẾN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Công văn số 5920/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2018)

TỈNH LẠNG SƠN:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Năm

Tổng số

Chia ra

Vốn NSTW

Vốn NSĐP và khác

 

Tng số dự kiến

173,386

126,518

46,868

1

Năm 2016 (đã giao vốn)

24,036

18,018

6,018

2

Năm 2018 (đã giao vốn)

46,800

35,100

11,700

3

Năm 2016 và 2017 (dự kiến bổ sung)

60,000

45,000

15,000

4

Năm 2019 (dự kiến)

33,700

25,300

8,400

5

Năm 2020 (dự kiến)

8,850

3,100

5,750

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5920/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5920/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5920/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 5920/BGDĐT-KHTC 2018 giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5920/BGDĐT-KHTC 2018 giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5920/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5920/BGDĐT-KHTC 2018 giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5920/BGDĐT-KHTC 2018 giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực