Công văn 593/TCT-CC

Công văn 593/TCT-CC năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 593/TCT-CC chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/TCT-CC
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35974/CT-TTr1 ngày 11/6/2015, công văn số 79080/CT-TTr1 ngày 10/12/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội vướng mắc về chính sách thuế đối vi Công ty TNHH HDV du lịch Việt Nam (sau đây gọi là Công ty), về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế như sau:

1. Về việc xác định tính hợp pháp của bộ chứng từ chi trả cho Google

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

- Công văn số 3819/TCT-CS ngày 06/09/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 3/2012 thanh toán tin dịch vụ quảng cáo từ khóa Google qua thẻ tín dụng mang tên cá nhân thì đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra nếu đáp ứng đủ các điều kiện tương tự như hướng dẫn tại công văn số 3819/TCT-CS ngày 06/09/2014 thì được chấp nhận là chi phí hp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Về việc xác định chi phí khống chế theo quy định

Căn cứ quy định tại:

- Điều 117, khoản 1 Điều 118 và Điều 120 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

"Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động xúc  tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tchức hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đtrưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình.

Điều 120. Các hình thức trình bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

2. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, ththao, văn hóa, nghệ thuật.

3. Tchức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Điểm 2.19 khoản 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; điểm 2.19 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“2.19 Phn chi vượt quá 10% tng s chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi htrợ tiếp thị, chi htrợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khng chế nêu trên không bao gồm:

- Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có) như: Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vn thực hiện công việc nghiên cứu, phát trin và htrợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phm và tchức hội chợ, trin lãm, thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phm; chi phí thuê không gian đtrưng bày, giới thiệu sản phm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phm trưng bày, giới thiệu”.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu chi phí mua từ khóa Google của Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thuộc chi phí trưng bày, giới thiệu sản phm theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 và không thuộc chi phí quảng cáo bị khống chế theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH hướng dẫn
viên du lịch Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS;
- Lưu: VT, CC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 593/TCT-CC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu593/TCT-CC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2016
Ngày hiệu lực16/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 593/TCT-CC chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 593/TCT-CC chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu593/TCT-CC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/02/2016
        Ngày hiệu lực16/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 593/TCT-CC chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 593/TCT-CC chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            • 16/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực