Công văn 5936/TCT-CS

Công văn 5936/TCT-CS năm 2017 về phương pháp tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5936/TCT-CS 2017 phương pháp tính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5936/TCT-CS
V/v: phương pháp tính thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi nhánh Hồ Chí Minh.
(Đ/chỉ: 92A, đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 12740/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về việc áp dụng phương pháp tính thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Về việc sử dụng hóa đơn khi mua, bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính có công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic tại công văn số 52/VCM: Trường hợp công ty TNHH Việt Nam Create Medic là doanh nghiệp chế xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu và quyền xuất khẩu, đã thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh vào tháng 2/2017 để hạch toán riêng doanh thu, chi phí từ hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu nêu trên, có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán và tháng 5/2017 Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Create Medic đã nộp thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ trong năm 2017 thì đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Create Medic liên hệ trực tiếp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động thực hiện quyền xuất nhập khẩu.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi nhánh Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp – VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5936/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5936/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 26/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5936/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5936/TCT-CS 2017 phương pháp tính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5936/TCT-CS 2017 phương pháp tính thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5936/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 26/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5936/TCT-CS 2017 phương pháp tính thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 5936/TCT-CS 2017 phương pháp tính thuế

  • 26/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực