Công văn 5960/TCT-DNL

Công văn 5960/TCT-DNL năm 2017 về không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5960/TCT-DNL 2017 không sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5960/TCT-DNL
V/v: không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn.

Trả lời công văn số 1501/BSG-BKTTK ngày 13/11/2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn về việc hướng dẫn trường hợp Sabeco không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, 5, 7 Điều 14 Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-KHCN-BTC quy định:

"3. Trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế không hết 70o/ số quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi đổi với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời Điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm."

"5. Doanh nghiệp không được tính trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp."

"7. Tùy theo loại hình doanh nghiệp, số tiền trích lập Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết 70% trong thời hạn 05 năm kể từ năm trích lập hoặc sử dụng không đúng Mục đích sẽ được xử lý như sau:

a) Đối với doanh nghiệp nhà nước

b) Đối với các doanh nghiệp khác

- Các doanh nghiệp khác (không phải là doanh nghiệp nhà nước) được quyền đóng góp vào các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không đóng góp vào quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố hoặc có đóng góp vào quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố nhưng Quỹ không được sử dụng, sử dụng không hết 70% số quỹ (bao gồm cả phần có đóng góp vào quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố nếu có) hoặc sử dụng Quỹ không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà không sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng Mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó...

Tại Điều 14 Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-KHCN-BTC nêu trên cũng đã đưa ra ví dụ chi tiết hướng dẫn về việc xác định phần thuế TNDN trên khoản thu: nhập đã trích lập mà doanh nghiệp không sử dựng hoặc sử dụng không hết 70% và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Tại Điều 17 Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-KHCN-BTC quy định:

"Điều 17. Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ

Hàng năm doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp các tổng công ty, công ty mẹ có Quỹ được hình thành từ nguồn Điều chuyển Quỹ của công ty con, doanh nghiệp thành viên hoặc ngược lại thì đơn vị nhận Điều chuyển và sử dụng Quỹ phải báo cáo tình hình nhận Điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được Điều chuyển. Báo cáo phải ghi rõ năm trích lập nguồn Quỹ được Điều chuyển và nhận Điều chuyển.

Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ được gửi đến cho các quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy đinh về đầu tư và chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Thời han nộp báo cáo cùng thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm của doanh nghiệp"

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Sabeco không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã trích lập tại ngày 31/12/2013 thì Sabeco phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó cùng thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 của Sabeco. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ - Năm 2013. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời Điểm thu hồi – năm 2018 và thời gian tính lãi là hai năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, KK&KKT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5960/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5960/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5960/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5960/TCT-DNL 2017 không sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5960/TCT-DNL 2017 không sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5960/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5960/TCT-DNL 2017 không sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5960/TCT-DNL 2017 không sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực