Công văn 5973/BTP-BCĐ

Công văn 5973/BTP-BCĐ về một số nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5973/BTP-BCĐ nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách công vụ công chức 2013 Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5973/BTP-BCĐ
V/v một số nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức năm 2013

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012, các Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức theo Thông báo số 59/TB-VPCP ngày 06/02/2013 và Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ, trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2013, Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Phối hợp với cấp uỷ đảng, tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị về nội dung Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm triển khai thực hiện trong toàn đơn vị.

2. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Thời hạn hoàn thành:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Hoàn thành và gửi Đề án về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/9/2013.

- Đối với các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước: Hoàn thành và gửi Đề án về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/9/2013.

- Đối với ngành Thi hành án dân sự: Hoàn thành trước ngày 31/12/2013.

3. Nghiên cứu, hoàn thiện, xây dựng mới tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức; tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức

a) Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ tổ chức rà soát, đề xuất nội dung hoàn thiện, xây dựng mới tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức chuyên ngành do Bộ Tư pháp quản lý

Thời hạn hoàn thành: Báo cáo rà soát, đề xuất nội dung hoàn thiện, xây dựng mới tiêu chuẩn gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/9/2013 để thẩm định, trình Bộ trưởng, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, ban hành.

b) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Cục rà soát, đề xuất nội dung hoàn thiện, xây dựng mới tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị

Thời hạn hoàn thành: Báo cáo rà soát, đề xuất nội dung hoàn thiện, xây dựng mới tiêu chuẩn gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 23/8/2013 để làm việc với Bộ Nội vụ vào cuối tháng 8/2013 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công chức, viên chức; đưa chế độ báo cáo thống kê về công chức, viên chức vào nề nếp

a) Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương đánh giá, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý công chức, viên chức để thống nhất đưa vào sử dụng trong năm 2014. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chức.

Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2013.

b) Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê về công chức, viên chức theo quy định, bảo đảm số liệu báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

5. Tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ năm 2013; nghiên cứu tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

a) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của Bộ năm 2013 và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 30/11/2013.

b) Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai nghiên cứu, đề xuất Ban cán sự Đảng về việc tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của Bộ.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 31/12/2013.

6. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, thực thi nhiệm vụ

a) Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9/2013.

b) Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp và các chỉ thị của Bộ trưởng về chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ có cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

c) Thủ trưởng các đơn vị thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể; đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả công việc của từng công chức, viên chức; có hình thức động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời đối với công chức, viên chức có thành tích tốt trong công tác; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ cần tập trung thực hiện từ nay đến hết năm 2013.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/12/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện trong toàn ngành Thi hành án dân sự và báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng BCĐ (để b/cáo);
- Ban Chỉ đạo Trung ương (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Lưu: VT, BCĐ


TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5973/BTP-BCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5973/BTP-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5973/BTP-BCĐ

Lược đồ Công văn 5973/BTP-BCĐ nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách công vụ công chức 2013 Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5973/BTP-BCĐ nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách công vụ công chức 2013 Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5973/BTP-BCĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5973/BTP-BCĐ nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách công vụ công chức 2013 Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5973/BTP-BCĐ nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách công vụ công chức 2013 Bộ Tư pháp

           • 19/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực