Công văn 5975/TCHQ-VP

Công văn 5975/TCHQ-VP về thông tin báo chí tháng 6/2016 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5975/TCHQ-VP thông tin báo chí tháng 6 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5975/TCHQ-VP
V/v thông tin báo chí tháng 6/2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Tài chính.
(Phòng B
áo chí tuyên truyền)

Để chuẩn bị thông tin cho báo chí, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ về một số tình hình hoạt động của ngành Hải quan tháng 6/2016 để cung cấp cho báo chí như sau:

I. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 6/2016

1. Đánh giá chung

Trong tháng 6 năm 2016, tổng trị giá XNK hàng hóa của Việt Nam ước đạt 29,7 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 14,9 tỷ USD, tăng 2,4%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 6 tháng /2016, tổng trị giá XNK hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 162,95 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, xuất khẩu ước đạt 82,24 tỷ USD, tăng 5,9% và nhập khẩu ước đạt 80,71 tỷ USD, giảm 0,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2016 ước tính thâm hụt 100 triệu USD, bằng 0,7% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, tính đến hết tháng 6/2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu 1,54 tỷ USD.

2. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

- Điện thoại các loại & linh kiện: Trị giá XK tháng 6/2016 ước đạt 2,8 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 6 tháng/2016 ước đạt 17,05 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2015.

- Hàng dệt may: Trị giá XK tháng 6/2016 ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 17,7% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 6 tháng/2016 lên 10,72 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá XK tháng 6/2016 ước tính đạt 1,5 tỷ USD, tăng 11,6% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 6 tháng/2016 ước đạt 7,88 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015.

- Hàng giày dép: Trị giá XK tháng 6/2016 ước tính đạt 1,3 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 6 tháng/2016 ước đạt 6,35 tỷ USD, tăng 8,8% so vi cùng kỳ năm 2015.

- Máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng: Trị giá XK tháng 6/2016 ước đạt 760 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng trước; Tổng trị giá XK trong 6 tháng/2016 ước đạt 4,39 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2015.

- Gỗ và sản phẩm g: Trị giá XK tháng 6/2016 ước đạt 560 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 6 tháng/2016 ước đạt 3,22 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2015.

- Hàng thủy sản: Trị giá XK tháng 6/2016 ước đạt 570 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 6 tháng/2016 ước đạt 3,08 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá XK tháng 6/2016 ước đạt 450 triệu USD, giảm 11,6% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 6 tháng/2016 ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2015.

- Cà phê: Lượng XK tháng 6/2016 ước tính là 160 nghìn tấn, giảm 1,2%; trị giá ước đạt 293 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Tổng lượng XK trong 6 tháng/2016 ước đạt 987 nghìn tấn, tăng 40%; trị giá ước đạt 1,71 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2015.

- Dầu thô: Lượng XK trong tháng 6/2016 ước đạt 570 nghìn tấn, giảm 7,5%, trị giá là 213 triệu USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ tháng trước. Tổng lượng xuất khẩu trong 6 tháng/2016 ước đạt 3,57 triệu tấn, giảm 23%; trị giá ước đạt 1,13 tỷ USD, giảm 46,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

3. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Trị giá NK tháng 6/2016 ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 6 tháng/2016 ước đạt 12,54 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2015.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trị giá NK tháng 6/2016 là 2,5 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2016, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 13,1 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

- Vải các loại: Trị giá NK tháng 6/2016 ước đạt 1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước. Tổng trị giá XNK 6 tháng/2016 ước đạt 5,15 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015.

- Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá NK tháng 6/2016 ước đạt 800 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 6 tháng/2016 ước đạt 4,86 tỷ USD, giảm 7% so với cùng k năm 2015.

- Sắt thép các loại: Trị giá NK tháng 6/2016 ước đạt 1,8 triệu tấn, tăng 8,3%; trị giá là 795 triệu USD, tăng 13,2% so với tháng trước. Tổng lượng NK 6 tháng/2016 ước đạt 9,63 triệu tấn, tăng 43,5%; trị giá đạt 3,79 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2015.

- Chất dẻo nguyên liệu: Lượng NK tháng 6/2016 là 370 nghìn tấn, giảm 0,5%; trị giá ước đạt 530 triệu USD, tăng 2% so với tháng trước. Tổng lượng NK trong tháng 6/2016 ước đạt 2,07 triệu tn, tăng 14,9%; trị giá đạt 2,83 tỷ USD tăng 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

- Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Trị giá NK tháng 6/2016 là 450 triệu USD, giảm 11,5% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 6 tháng/2016 ước đạt 2,56 tỷ USD, tăng 2,3% so với 6 tháng/2015.

- Xăng dầu các loại: Lượng NK tháng 6/2016 ước đạt 1 triệu tấn, giảm 20,4%; trị giá là 452 triệu USD, giảm 14,3% so với tháng trước. Tổng lượng NK 6 tháng/2016 ước đạt 6,4 triệu tấn, tăng 28,1%; trị giá ước đạt 2,41 tỷ USD, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2015.

- Kim loại thường khác: Lượng NK tháng 6/2016 ước đạt 180 nghìn tấn, tăng 19,3% và trị giá là 425 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng trước. Tổng lượng NK trong 6 tháng/2016 ước đạt 911 nghìn tấn, tăng 66,4%; tổng trị giá ước đạt 2,25 tỷ USD, tăng 24,1 % so với cùng kỳ năm 2015.

- Hóa chất: Trị giá NK tháng 6/2016 ước đạt 270 triệu USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Tổng trị giá NK tháng 6/2016 ước đạt 1,47 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2015.

II. KẾT QUẢ THU NSNN

1. Dự toán 2016: Năm 2016, TCHQ được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 270.000 tỷ đồng. Trong đó, Thuế XNK+TT ĐB+BVMT là 91.000 tỷ đồng, Thuế GTGT là 179.000 tỷ đồng.

Dự toán thu NSNN năm 2016 được xây dựng trên cơ sở dự báo GDP năm 2016 tăng 6,7%, kim ngạch XK tăng 10% so với ước thực hiện năm 2015, giá dầu thô $60/thùng, tỷ giá 22.250 đồng/USD. Trong bối cảnh cắt giảm hàng rào thuế quan theo các cam kết FTAs (đến nay VN đã tham gia ký kết 12 FTAs với mức độ tự do hóa trung bình Khoảng 90% tại các thời Điểm khác nhau), nguồn thu từ thuế XNK sẽ bị ảnh hưởng khiến công tác thu NSNN năm 2016 vẫn gặp khó khăn.

2. Tình hình thu NSNN tháng 6/2016

a. Ước thu tháng 6/2016

- Số thu từ 1-24/6/2016 đạt 19.050 tỷ đồng1. Lũy kế số thu NSNN từ 01/01- 24/06/2016 đạt 122.785 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán năm 2016, tăng 1,78% so với cùng kỳ.

- Ước thu tháng 6/2016 đạt 23.500 tỷ đồng, giảm 733 tỷ đồng so với tháng trước. Ước thu 6 tháng/2016 đạt 127.000 tỷ đồng bằng 47,03% dự toán, tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2015.

b. Nguyên nhân:

+ Trong tháng 6/2016: Kim ngạch NK của một số mặt hàng có số thu ln có xu hướng giảm so với tháng trước như; Ô tô nguyên chiếc các loại (giảm 38,6% về lượng và giảm 8,7% về trị giá); xăng dầu các loại (giảm 20,4% về lượng và giảm 14,3% về trị giá); phân bón các loại (tăng 5% về lượng nhưng giảm 1,1% về trị giá); nguyên phụ liệu thuốc lá (giảm 2,7%); nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (giảm 11,5%)...

+ Trong 6 tháng/2016, bên cạnh một số mặt hàng NK có xu hướng giảm như xăng dầu các loại (tăng 28,1% về lượng nhưng giảm 17,5% về trị giá); ô tô nguyên chiếc (giảm 11,2% về lượng và giảm 21,2% về trị giá)... thì một số mặt hàng NK chính khác lại có xu hướng tăng như như: Linh kiện, phụ tùng ô tô (tăng 18,9%); xe máy, linh kiện và phụ tùng xe máy (tăng 13,6%); sắt thép các loại (tăng 2,8%); sản phẩm hóa chất (tăng 8,9%); nguyên phụ liệu thuc lá (tăng 14,3%)

+ Các yếu tố khác tác động giảm đến số thu NSNN 6 tháng đầu năm như: Giá dầu thô giảm mạnh so với thời Điểm những tháng đầu năm 2015; Việc thực hiện các Hiệp đnh thương mại tự do FTAs; Điều chỉnh một số Khoản thu NSNN trong tháng 01/2016 sang tháng 12/2015 theo chỉ đạo của Bộ.

- Tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn đến ngày 31/5/2016 là 4.610 tỷ đồng2, tăng 298 tỷ đồng so với thời Điểm 31/12/2015 (4.312 tỷ đồng).

- Thực hiện công tác quản lý thu:

+ Ban hành Quyết định số 1382/QĐ-TCHQ ngày 13/5/2016 giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế quá hạn cho các đơn vị Hải quan (767,66 tỷ đồng) và Công văn số 3816/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2016 đánh giá thu NSNN 2015, đánh giá tình hình triển khai thu NSNN năm 2016, và dự kiến thu năm 2017; Tích cực áp dụng các biện pháp quản lý thu, đôn đốc và xử lý vướng mắc trong công tác thu.

+ Tổ chức đoàn công tác thực hiện rà soát, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi nợ thuế tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang; kiểm tra trị giá tính thuế tại Cục HQ Đà Nẵng.

III. CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

1. Kết quả:

Từ 16/05-15/06/2016 toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phi hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 705 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 8 tỷ 441 triệu đồng; Số thu ngân sách đạt 8 tỷ đồng.

2. Vụ việc điển hình

- Ngày 25/5/2016, Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tầu Dân Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an, kiểm tra, kiểm soát 01 phương tiện, phát hiện 01 đối tượng đi trên xe có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận cầm giúp cho 01 đối tượng khác tang vật ma túy đá và ma túy "Đông trùng" có tổng trọng lượng Khoảng 1,7 kg. Vụ việc đang tiếp tục Điều tra.

- Ngày 26/5/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương - Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Công an huyện Sông Mã đồng chủ trì xác lập chuyên án mang bí số 05/LLS, đã triệt phá thành công, bắt tại chỗ 01 đối tượng, tang vật thu giữ trong chuyên án là: 320,46 gam Heroin; 1.822 viên ma túy tng hợp; 01 điện thoại di động và 01 xe máy. Tang vật, hồ sơ ban đầu đã bàn giao cho Công an huyện Sông Mã tiếp tục Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

- Liên tiếp từ ngày 17/05/2016 đến ngày 02/06/2016, Chi cục Hải quan SB Tân Sơn Nhất - Cục HQ Tp Hồ Chí Minh kiểm tra, kiểm soát phát hiện 03 công ty tại Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép 1.066 kg lá “KHAT” có chứa chất ma túy Cathinone và Cathine từ Kenya về Việt Nam và 01 Công ty tại Việt Nam xuất khẩu 34 kg lá “KHAT” đi Mỹ.

- Ngày 09/06/2016, Chi cục HQSB Tân Sơn Nhất - Cục HQTP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Đội 5) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra và bắt giữ đi tượng COETZEE TYRON LEE, làm thủ tục nhập cảnh trên chuyến bay EK392 từ Dubai về TP. Hồ Chí Minh có hành vi vận chuyển 1,7140 kg (cả bì) Cocain, vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan PC47 tiếp tục Điều tra.

- Ngày 24/5/2016, Tổ Kiểm soát Hải quan - Chi cục HQ CKSBQT Nội Bài - Cục Hải quan Tp Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ lô hàng nghi là ngà voi và các sản phẩm chế tác nghi là ngà voi gửi về theo đường hàng hóa nhập. Tổng trọng lượng 40,5kg, vụ việc đang được xử lý theo quy định

- Vào lúc 21h15’ ngày 15/6/2016, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2) - Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì và phối hợp với Hải đoàn 48 - BTL Bộ đội Biên phòng tuần tra kiểm soát khu vực biển Quảng Nam, Đà Nẵng, phát hiện và bắt giữ 01 tàu sắt mang số hiệu HP-3686 có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa. Hàng hóa vi phạm Khoảng 29.241 lít dầu DO loại 0,05%S, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 300 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được Điều tra làm rõ.

- Ngày 08/06/2016, T công tác liên ngành của Trạm Kiểm soát liên hp Km 15 - Bến tầu Dân Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khi kiểm tra chiếc xe máy hai bánh nhãn hiệu HONDA - LEAD màu xám, biển kiểm soát 14T9 - 0694 chạy hướng Móng Cái - Hạ Long do 02 đối tượng Điều khiển, phát hiện 01 bao tải dứa màu vàng được chở trên xe môtô, bên trong32 chiếc chân, tay Gấu đã bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng Khoảng 58 kg, trị giá Khoảng 320 triệu đồng.

- Ngày 24/5/2016, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Mộc Bài - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng có quốc tịch Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam mang theo tiền và trang sức bằng vàng không khai báo hải quan. Tang vật bao gồm:

+ Tiền Việt Nam có 200 (hai trăm) tờ loại mệnh giá 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng): 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

+ 01 (một) xe mô tô hon da hiệu AIRBLADE màu đen biển số 51H5-5005, số khung: LHJF 18057Y531638, số máy JF18E5031626 đã qua sử dụng.

+ 89 món trang sức kim loại màu vàng (24 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, 26 sợi dây kim loại màu vàng, 02 vòng đeo tay kim loại màu vàng, 10 mặt dây chuyền kim loại màu vàng, 27 chiếc bông tai kim loại màu vàng). Vụ việc đang tiếp tục được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh tiến hành Điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung thông tin cho báo chí tháng 6/2016. Tổng cục Hải quan kính chuyển để Văn phòng Bộ tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP-TH (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 1 Theo số liệu báo cáo nhanh do KBNN

2 Theo số liệu kết xuất trên hệ thống kế toán tập trung tại Tổng cục Hi quan,

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5975/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5975/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5975/TCHQ-VP thông tin báo chí tháng 6 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5975/TCHQ-VP thông tin báo chí tháng 6 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5975/TCHQ-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5975/TCHQ-VP thông tin báo chí tháng 6 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5975/TCHQ-VP thông tin báo chí tháng 6 2016

              • 28/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực