Công văn 5991/TCT-CS

Công văn 5991/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5991/TCT-CS 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5991/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 1962/CT-KT1 ngày 27/11/2017 và công văn s 1095/CT-KT1 ca Cục Thuế tnh Bắc Ninh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

“...a) Dự án đầu tư của sở kinh doanh không góp đ số vốn Điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;..”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT:

“…- Dự án đầu của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật qun lý thuế là dự án đầu tư ca cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bn của cơ quan nhà nước có thm quyn cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện đ thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phi có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bn theo quy định của pháp luật về đầu tư...”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“...c.1) Dự án đầu tư của cơ s kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đsố vn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế...”

Căn cứ quy định, hưng dẫn nêu trên và theo trình bày ca Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại các công văn nêu trên: trường hợp Công ty TNHH HK đã được Cơ quan cấp phép có thm quyền xác định việc tăng tổng vn đầu tư dự án, vn góp đã được Nhà đầu tư góp đầy đủ theo quy định của Luật đầu tư và đáp ứng các điều kiện về hoàn thuế GTGT thì Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh xem xét và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh hsơ kê khai, hoàn thuế và giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tnh Bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Các V
: PC, KK&KTT - TCT;
- We
bsite - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5991/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5991/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5991/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5991/TCT-CS 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5991/TCT-CS 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5991/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5991/TCT-CS 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 5991/TCT-CS 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

  • 29/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực