Công văn 5996/TCT-CS

Công văn 5996/TCT-CS năm 2017 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5996/TCT-CS 2017 chính sách miễn tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5996/TCT- CS
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 7416/CT-TTHT ngày 11/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

a) Ba (3) năm đối với dự án thuc Danh mc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

b) Bảy (7) năm đối vi dự án đầu tư vào địa bàn có điều kin kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tại Đim 29 Mục IV Phần B Phụ lục I Nghị định số 108/2006/-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư có bao gm:

“B. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

……………..

IV. Sử dụng nhiều lao động

29. Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động.”

- Tại Đim d Khoản 1 và Đim b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2015 (có hiệu lực từ 27/12/2015) quy định:

“Điều 16. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

……………

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn s dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng);

……………….

2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư:

……………….

b) Dự án đầu tư quy định tại Đim d Khoản 1 Điều này đưc hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối vi dự án đầu tư ti địa bàn có điều kin kinh tế - xã hội khó khăn;”

- Tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất">333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước bổ sung Điều 12a quy định:

Điều 6. Bổ sung Điều 12a

“Điều 12a. Miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp

1. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 27 tháng 12 năm 2015 thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nhưng nay không thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc được hưởng mức ưu đãi thấp hơn theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật trước ngày 27 tháng 12 năm 2015 cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn).

2. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 27 tháng 12 năm 2015 không thuộc đối tượng được ưu đãi min, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nhưng nay thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì được hưng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn) tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Quy định này không áp dụng đối với dự án quy định tại Đim c, Điểm d Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014 được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành).

……………….

4. Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động (bình quân trong năm) trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) tính từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động (trừ dự án kinh doanh nhà ở thương mại, dự án khai thác tài nguyên khoáng sản, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sản xuất ô tô) và các dự án khác không thuộc đối tượng được ưu đãi min, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai) được miễn tiền thuê đất cụ thể như sau:

……………….

b) Trường hợp ch đầu tư có văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi miễn tin thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư thì được miễn tiền thuê đất 7 năm nếu không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 11 năm nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 15 năm nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Thời gian miễn tiền thuê đất tính từ thời đim cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị được miễn tiền thuê đất của chủ đầu tư. Số tiền thuê đất được miễn được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư này. Cơ quan thuế xác định và ban hành Quyết định min tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư không được hạch toán số tiền thuê đất được miễn vào chi phí sản xuất, kinh doanh. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

- Tại Khon 1 Điều 13 Luật Đầu tư 2014 quy định:

“Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.”

Căn cứ các quy định trên, nếu dự án đang được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất 03 năm áp dụng đối với lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng đáp ứng điều kiện ưu đãi miễn tiền thuê đất 07 năm áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì được hướng ưu đãi do đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ vào hồ sơ cụ thể xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo đ Cục Thuế tnh Vĩnh Phúc biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục QLCS;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Websi
te TCT;
-
Lưu; VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Thị Hà Giang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5996/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5996/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5996/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5996/TCT-CS 2017 chính sách miễn tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5996/TCT-CS 2017 chính sách miễn tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5996/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5996/TCT-CS 2017 chính sách miễn tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 5996/TCT-CS 2017 chính sách miễn tiền thuê đất

  • 29/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực