Công văn 60/UBDT-CSDT

Công văn 60/UBDT-CSDT năm 2015 giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 60/UBDT-CSDT chế độ chính sách đối với giáo viên 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/UBDT-CSDT
V/v Giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Trường Trung học Hoành Mô I, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Qung Ninh

Trả lời đơn hỏi về chế độ chính sách tại Văn bản số 119/THHMI ngày 25/12/2014 của Trường Trung học Hoành Mô I, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị Ủy ban Dân tộc giải đáp vướng mắc trong thực hiện chế độ ưu đãi đối với giáo viên công tác tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định 116/2010/NĐ-CP Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư số 116/2010/NĐ-CP">08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đnh 19/2013/NĐ-CP ngày 23/3/2013, trong đó quy định: Địa bàn được thụ hưởng chính sách gồm: các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc. Khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định quy định tại Điều này thì thực hiện theo các Quyết định đó.

Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào diện đầu tư của Chương trình 135 tại Quyết đnh số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013. Như vậy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của xã Hoành Mô được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định s19/2013/NĐ-CP Thời gian được hưởng chính sách tính từ ngày Quyết đnh số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Trên đây là ý kiến của y ban Dân tộc về chế độ chính sách đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và Trường Trung học Hoành Mô I xem xét, giải quyết cho cán bộ giáo viên theo đúng chế độ, đúng thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng, Chủ nhiệm (để b/c);
-
TT, PCN Sơn Phước Hoan (để b/c);
-
Website UBDT;
-
Lưu: VT, CSDT(3b).

TL. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cầm Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 60/UBDT-CSDT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 60/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/2015
Ngày hiệu lực 21/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 60/UBDT-CSDT chế độ chính sách đối với giáo viên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 60/UBDT-CSDT chế độ chính sách đối với giáo viên 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 60/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành 21/01/2015
Ngày hiệu lực 21/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 60/UBDT-CSDT chế độ chính sách đối với giáo viên 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 60/UBDT-CSDT chế độ chính sách đối với giáo viên 2015

  • 21/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực