Công văn 6000/UBND-NNNT

Công văn 6000/UBND-NNNT năm 2015 triển khai dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6000/UBND-NNNT xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi đê điều khẩn cấp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6000/UBND-NNNT
V/v triển khai dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 2631/KH&ĐT-NN ngày 30/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các công trình xây dựng phục vụ phòng chống lụt bão khẩn cấp, có tính cấp bách.

Sau khi xem xét, để khắc phục kịp thời sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản có thể xy ra; thng nht quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư các dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp nhận thông tin, chỉ đạo tổ chức xử lý giờ đầu, quyết định chủ trương đầu tư:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành ph:

- Tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tăng cường kim tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ din biến sự c; chủ động xây dựng và trin khai thực hiện phương án ứng phó theo phương châm 4 tại ch, thực hiện xử lý giờ đầu, triển khai các biện pháp phi công trình đ bảo đảm an toàn v người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Trường hợp phải xây dựng công trình khẩn cấp, có tính cấp bách để ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm về việc xác định, đề xuất xây dựng công trình khẩn cp, có tính cp bách phù hợp với quy định của pháp luật), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời báo cáo đề xuất vi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản (dưới hình thức công điện hoặc công văn) chỉ đạo, chỉ huy, giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trin khai công tác ứng phó, khắc phục sự cố. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điu khn cp, có tính cấp bách khẩn trương thực hiện ngay việc khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy đnh (gồm đánh giá nguyên nhân, mức độ hư hỏng, din biến sự c tiếp theo có th xảy ra, mức độ ảnh hưng đến các đối tượng cần bảo vệ, tính chất khẩn cấp, cấp bách đầu tư xây dựng công trình, phương án xử lý (vị trí, phạm vi, quy mô, giải pháp xử lý và các vấn đề liên quan khác), ước tính tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian hoàn thành, chủ đầu tư thực hiện, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan). H sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính đ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định, chỉ đạo tổ chức trin khai thực hiện.

b) Các địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ din biến sự cố, cảnh báo nguy hiểm; xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chng thiên tai Thành ph, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện; trình Ủy ban nhân dân Thành ph quyết định.

2. Triển khai xây dựng công trình khẩn cấp, có tính cấp bách:

a) Các chủ đầu tư:

- Tổ chức lập dự án (thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước), dự toán xây dựng; được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 128 và Khoản 2 Điều 130 Luật Xây dựng; Khoản 2 Điều 42 và Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định có liên quan, bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, dự toán; hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện của chủ đu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý đu tư và xây dựng, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; thường xuyên cập nhật văn bản của Chính ph, các cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thuộc lĩnh vực đầu tư công liên quan tới đầu tư xây dựng công trình đê điều, thủy lợi khẩn cấp, có tính cấp bách, báo cáo đề xuất kịp thời để Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-
PCT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;
-
VPUB: CVP, PCVP N.N.Sơn, TH, KT, NNNT;
-
Lưu: VT, NNNTHuy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6000/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6000/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6000/UBND-NNNT xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi đê điều khẩn cấp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6000/UBND-NNNT xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi đê điều khẩn cấp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6000/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực27/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6000/UBND-NNNT xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi đê điều khẩn cấp Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6000/UBND-NNNT xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi đê điều khẩn cấp Hà Nội

             • 27/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực