Công văn 6056/BCT-TTTN

Công văn 6056/BCT-TTTN năm 2016 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6056/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6056/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tt là Thông tư số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ công văn số 17444/BTC-QLG ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ đtính giá cơ sở;

Căn cứ Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;

Căn cứ Thông báo số 76/TB-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;

Căn cứ công văn số 9153/BTC-QLG ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016 đến hết ngày 04 tháng 7 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng ph biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước lin k ngày1 20/6/2016 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công b2 (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công b với giá cơ sở kỳ trước liền k (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

16,807

16,394

-413

-2,46

2. Xăng E5

16,319

15,914

-405

-2,48

3. Du điêzen 0.05S

12,893

12,770

-123

-0,95

4. Du hỏa

11,431

11,336

-95

-0,83

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

8,892

9,152

+260

+2,92

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình n giá xăng dầu

1.1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng khoáng: 426 đồng/lít;

- Xăng E5: 467 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 472 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 669 đồng/lít;

- Dầu madút các loại: 151 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:

- Xăng RON 92: không cao hơn 15.968 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 15.447 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 12.298 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 10.667 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 9.001 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình n giá xăng dầu đi với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng t15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016 đối với các mặt hàng xăng, không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016 đối với các mặt hàng dầu.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Bộ Công Thương thông báo đcác thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản
lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lộc An

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế gii 15 ngày*

(20/6/2016 - 04/7/2016)

TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

20/6/16

56.550

58.970

58.560

242.410

22,265

22,330

2

21/6/16

57.400

58.810

58.360

243.860

22,265

22,330

3

22/6/16

58.250

59.480

59.070

249.940

22,265

22,330

4

23/6/16

57.630

58.380

58.040

246.670

22,265

22,340

5

24/6/16

55.950

56.880

56.710

241.010

22,265

22,365

6

25/6/16

 

 

 

 

 

 

7

26/6/16

 

 

 

 

 

 

8

27/6/16

55.390

56.910

56.640

240.690

22,270

22,360

9

28/6/16

54.230

56.570

56.600

241.620

22,270

22,340

10

29/6/16

54.790

57.570

57.870

255.610

22,270

22,345

11

30/6/16

55.100

58.470

59.000

261.290

22,270

22,340

12

1/7/16

53.410

57.280

57.860

253.110

22,270

22,340

13

2/7/16

 

 

 

 

 

 

14

3/7/16

 

 

 

 

 

 

15

4/7/16

54.620

58.770

59.140

256.360

22,270

22,330

 

Bquân

55.756

58.008

57.986

248.415

22,268

22,341

* Giá thành phm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công b hởi Hãng tin Platt's (Platt Singapore).1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng/lít xăng khoáng, 0 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đng/kg dầu madút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6056/BCT-TTTN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6056/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/07/2016
Ngày hiệu lực 05/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6056/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6056/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6056/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Nguyễn Lộc An
Ngày ban hành 05/07/2016
Ngày hiệu lực 05/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6056/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 6056/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016

  • 05/07/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/07/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực