Công văn 6058/BYT-KH-TC

Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6058/BYT-KH-TC 2021 bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid19


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6058/BYT-KH-TC
V/v bảo đảm hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ghi nhận nhiều ca nhiễm mới tại các tỉnh phía Nam và một số tỉnh, thành phố trên cả nước đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nhân dân, Bộ Y tế hướng dẫn về công tác mua sắm để bảo đảm công tác hậu cần trong phòng chống dịch COVID-19 như sau:

1. Về bảo đảm hậu cần trong phòng chống dịch COVID-19

Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã có một số kết luận, chỉ đạo về việc bảo đảm hậu cần trong phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ, trong đó:

Ngày 21/7/2021, Thường trực Ban bí thư đã có Điện về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu: “Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ,...; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.”

Ngày 22/7/2021, Chính phủ đã có Nghị quyết số 79/NQ-CP về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu: “Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm phục vụ phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch”.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Thành ủy về việc bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, oxy y tế, phương tiện để phòng, chống dịch từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương theo phương châm bốn tại chỗ.

2. Một số nội dung về mua sắm trong phòng chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính đã có Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế đã có Công văn số 4551/BYT-TB-CT ngày 05/6/2021 hướng dẫn một số nội dung về mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19.

Đề nghị các địa phương căn cứ vào pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 79/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế để tổ chức mua sắm trong phòng chống dịch theo đúng các quy định hiện hành. Bộ Y tế lưu ý một số nội dung như sau:

a) Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ đã quy định: “...Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, việc đầu tư, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế... kịp thời, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong phòng, chống dịch hiện nay, được áp dụng quy định về mua sắm tại các Điều 22 và Điều 26 Luật đấu thầu”.

Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ đã khẳng định “,... Việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu”.

Đề nghị các địa phương, đơn vị áp dụng tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật để tổ chức mua sắm, trong đó có hình thức chỉ định thầu quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu.

b) Danh mục mua sm:

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh dịch Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về chuyên môn, trong đó có:

- Quyết định số 3207/QĐ-BCĐQG ngày 25/7/2021 về phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 100.000 và 200.000 người mắc COVID-19;

- Quyết định số 277/QĐ-BCĐQG ngày 08/7/2021 về phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 30.000 người mắc COVID-19;

- Công văn số 5583/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021, Công văn số 5787/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng;

- Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh COVID-19;

- Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19;

- Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 về trang thiết bị, dự phòng, giám sát;

- Công văn số 3842/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế gửi các địa phương về tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2;

- Công văn số 1769/BYT-KHTC ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19;

- Quyết định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29/4/2020 về việc ban hành kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát số lượng hiện có, số cần mua bổ sung để bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

c) Về tham khảo giá:

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, các đơn vị, địa phương trên cả nước đã công khai giá trúng thầu vật tư, trang thiết bị tại địa chỉ https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn (Bộ Y tế đã có Công văn số 4885/BYT-KH-TC ngày 18/6/2021 hướng dẫn tra cứu thông tin). Bộ Y tế cũng đã công khai giá bán do đơn vị cung ứng công bố tại địa chỉ: https://dmec.moh.gov.vn/.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 79/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tin nêu trên để xác định và quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Về hỗ trợ các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm và Oxy y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19:

Bộ Y tế đã có Công văn số 5821/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021 về việc rà soát, có phương án đảm bảo nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 5838/BYT-KCB ngày 21/7/2021 về việc đảm bảo sẵn sàng thu dung, điều trị Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương. Tuy nhiên qua thực tế phản ánh từ đơn vị tình hình triển khai tại các địa phương vẫn có vướng mắc. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một số nội dung sau:

a) Chỉ đạo đơn vị chức năng tại địa phương hỗ trợ, đảm bảo điện, nước, an ninh,... để các đơn vị sản xuất vật tư, thiết bị y tế, oxy y tế không bị gián đoạn sản xuất, cung ứng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (không đóng cửa nếu đơn vị có phương án phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu và đảm bảo sản xuất).

b) Có cơ chế ưu tiên, hướng dẫn đăng ký luồng xanh về giao thông, vận tải1 và xét nghiệm nhanh cho các phương tiện vận chuyển tránh đứt gãy nguồn cung vật tư, thiết bị và oxy y tế phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Y tế về một số nội dung trong mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản để Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính, Bộ KHĐT;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BYT;
- SYT tỉnh các tỉnh, thành phố;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Lưu: VT, KHTC2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 1 Đặc biệt là các loại xe tải chở chai khí, xe chở ô xy lỏng dạng xe bồn dung tích từ 4 đến 25m3 lưu thông để phục vụ việc cấp oxy y tế cho cấp cứu, khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6058/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6058/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2021
Ngày hiệu lực27/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(28/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6058/BYT-KH-TC 2021 bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6058/BYT-KH-TC 2021 bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6058/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành27/07/2021
        Ngày hiệu lực27/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (28/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6058/BYT-KH-TC 2021 bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid19

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6058/BYT-KH-TC 2021 bảo đảm hậu cần phục vụ chống dịch Covid19

         • 27/07/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/07/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực