Công văn 6121/BNN-TCCB

Công văn 6121/BNN-TCCB năm 2013 tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức của Bộ, ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6121/BNN-TCCB năm 2013 đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6121/BNN-TCCB
V/v tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, ngành

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I, II;
- Trung tâm Tin học và Thống kê.

 

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, từ năm 2014, việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, ngành được Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Các Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, II:

- Tổ chức mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu theo mục tiêu, nhiệm vụ Bộ giao hàng năm.

- Cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê:

- Đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị; không trực tiếp tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Thống nhất về Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Cử Lãnh đạo và chuyên môn có nhiều kinh nghiệm tham gia làm giảng viên kiêm giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

- Chọn cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Kiểm tra chuyên ngành về nhiệm vụ đặt hàng theo phân cấp của Bộ.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Hướng dẫn, tổng hợp, trình Bộ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

- Chỉ đạo biên soạn, thẩm định, trình Bộ chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.

- Điều phối, phối hợp, kiểm tra và đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện.

4. Vụ Tài chính:

- Hướng dẫn lập dự toán, thống nhất báo cáo Bộ phê duyệt phương án phân bổ kinh phí, giao dự toán và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6121/BNN-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6121/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2013
Ngày hiệu lực 24/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6121/BNN-TCCB năm 2013 đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6121/BNN-TCCB năm 2013 đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6121/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành 24/12/2013
Ngày hiệu lực 24/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6121/BNN-TCCB năm 2013 đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Nông nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 6121/BNN-TCCB năm 2013 đào tạo bồi dưỡng công viên chức Bộ Nông nghiệp

  • 24/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực